ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 04150000-3732

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายศักดิ์เทพ เกียรติพิชญา โทร.1351

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขและหรือเพิ่มเติมความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

04150100/04150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อติดตามการแก้ไขเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ 2.ตรวจสอบคุณภาพการแก้ไขเรื่องร้องเรียน

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ...ดำเนินการรวบรวม และจัดทำระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอผู้บริหาร ... โดยจะจัดส่งวาระการประชุมตามโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-23)

95.00

23/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวม และจัดทำระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอผู้บริหาร ... โดยจะจัดส่งวาระการประชุมตามโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เดือนกันยายน 2563 ไม่มีการจัดการประชุม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...... ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เดือนสิงหาคม มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีและประเมินใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการส่งวาระการประชุมตามโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-07-30)

79.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวม และจัดทำระเบียบวาระการประชุม และเสนอผู้บริหาร ... โดยจะจัดส่งวาระการประชุมตามโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประชุมเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เดือนมิถุนายน มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีและประเมินใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการส่งวาระการประชุมตามโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-05-27)

53.00

27/5/2563 : ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวม และจัดทำระเบียบวาระการประชุม และเสนอผู้บริหาร เดือนพฤษภาคมไม่มีการจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-29)

45.00

29/4/2563 : ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวม และจัดทำระเบียบวาระการประชุม และเสนอผู้บริหาร เดือนเมษายนไม่มีการจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี - - สถานการณ์โควิด ไม่สามารถจัดประชุมได้

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.10 (2020-03-26)

3.10

26/3/2563 : ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวม และจัดทำระเบียบวาระการประชุม และเสนอผู้บริหาร เพื่อเตรียมดำเนินการส่งวาระการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป เดือนมีนาคมไม่มีการจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-02-27)

3.00

27/2/2563 : ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการส่งวาระการประชุมตามโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เดือนกุมภาพันธ์ มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีและประเมินใหม่ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-01-27)

2.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวม และจัดทำระเบียบวาระการประชุม และเสนอผู้บริหาร เพื่อเตรียมดำเนินการส่งวาระการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไปโดยกำหนเดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีและประเมินใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.70 (2019-12-25)

0.70

25/12/2562 : ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการส่งวาระการประชุมตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนเดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีและประเมินใหม่ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.50 (2019-11-27)

0.50

27/11/2562 : ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมประชุมคณะทำงานในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และดำเนินการส่งวาระการประชุมตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก ในบางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือหารือได้พร้อมเพรียงกัน

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.30 (2019-10-31)

0.30

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.10 (2019-10-30)

0.10

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3732

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3732

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0839

ตัวชี้วัด : (สกค.3.1)การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.70

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.25

100 / 100
4
7.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **