รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ : 0700-0781

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.53

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
67.53
100
100 / 100
3
72.04
0
0 / 0
4
81.53
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเข้าสู่บริการของคลินิกความดันโลหิต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 8 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และได้รับการดูแลตามเกณฑ์ดังนี้1. ผู้ป่วย HT ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. 2. ผู้ป่วย HT ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเข้าสู่บริการของคลินิกโรคความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 22,374 ราย - จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในคลินิกความดันโลหิตของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้งหมด จำนวน 33,132 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.53

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 8 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และได้รับการดูแลตามเกณฑ์ดังนี้ 1. ผู้ป่วย HT ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. 2. ผู้ป่วย HT ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเข้าสู่บริการของคลินิกโรคความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 49,830 ราย - จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในคลินิกความดันโลหิตของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้งหมด จำนวน 69,173 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.04

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-คณะกรรมการความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดครบ 2 เกณฑ์ ได้แก่ 1. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. 2. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต นอกจากนี้ ยังดำเนินการการเฝ้าระวังติดตาม ให้คำแนะนำตามแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ป้องกันภาวการณ์เจ็บป่วย และภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงโดยมีผลการดำเนินงานในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์จำนวน 8 แห่ง และกิจกรรมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามโครงการในโรงพยาบาลบางแห่ง ดังนี้ 1.โรงพยาบาลกลาง - เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ OPD อายุรกรรมทั่วไป ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี - กิจกรรม : จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 24-26 ธ.ค. 2563 โดยจัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองเบาหวาน ความดันและวัดมวลกระดูกแก่ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ บริเวณโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 6,390 ราย - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการทั้งหมด จำนวน 7,185 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ เท่ากับร้อยละ 88.94 2.โรงพยาบาลตากสิน - เปิดบริการ ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ คลินิกความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 870 ราย - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการทั้งหมด จำนวน 932 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ เท่ากับร้อยละ 93.35 3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ - เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 15,069 ราย - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการทั้งหมด จำนวน 18,845 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ เท่ากับร้อยละ 79.96 4.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ - เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ คลินิกโรคความดันโลหิตสูง/อายุรกรรม - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 9,753 ราย - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการทั้งหมด จำนวน 11,740 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ เท่ากับร้อยละ 83.07 5.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ - เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 1 ตึก OPD - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 4,737 ราย - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการทั้งหมด จำนวน 7,954 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ เท่ากับร้อยละ 59.55 6.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร - เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ คลินิกพิเศษต่างๆ เช่น คลินิกอายุรกรรม คลินิกเบาหวาน และห้องตรวจโรคทั่วไป - กิจกรรม : แจกแผ่นพับให้ความรู้โรคความ ดันโลหิตสูงประจำตัวผู้ป่วย - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 9,004 ราย - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการทั้งหมด จำนวน 11,190 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ เท่ากับร้อยละ 80.46 7.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ - เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ คลินิกอายุรกรรม คลินิกตรวจโรคทั่วไป คลินิกผู้สูงอายุ 60 ปี และคลินิก กทม.ใส่ใจวัย 80 ปี - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 9,783 ราย - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการทั้งหมด จำนวน 12,122 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ เท่ากับร้อยละ 80.70 8.โรงพยาบาลสิรินธร - เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องตรวจอายุรกรรม - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 29,216 ราย - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการทั้งหมด จำนวน 34,069 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ เท่ากับร้อยละ 85.76 สรุปในภาพรวม จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 84,822 ราย และจำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการทั้งหมด จำนวน 104,037 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ เท่ากับร้อยละ 81.53

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเข้าสู่บริการของคลินิกความดันโลหิต การดูแลตามเกณฑ์ หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ ดังนี้ 1. ผู้ป่วย HT ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. 2. ผู้ป่วย HT ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความ ดันโลหิตสูงและเข้าสู่บริการของคลินิกโรคความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลตามเกณฑ์ หารด้วย จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้งหมด คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
:๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13
172564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
212564มกราคม 2564912021-01-272021-01-27