ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : 07000000-3546

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางศิราณี เจียมสกุล/นางศิราวรรณ สุดหนองบัว 02-3286901 ต่อ 6902

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่มีคนจำนวนมากเป็นโรคนี้ ส่วนใหญ่เชื่อว่ามี ปัจจัยเสี่ยงจากการละเลยวิถีการดำเนินชีวิตของการมีสุขภาพที่ดี กรรมพันธุ์ และความเสื่อมของร่างกายตามอายุขัยของบุคคล นอกจากนั้นความดันโลหิตสูงเป็น 1 ใน 3 อันดับแรกของโรคที่ตรวจพบ ในแต่ละปี จึงมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจำนวนมาก ขึ้น และยังเป็นโรคที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตฉับพลัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะสุขภาพ คุณภาพชีวิต รวมทั้งการสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูงทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และองค์กรต้นสังกัด ดังนั้นโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จึงเป็นการพัฒนาคุณภาพระบบการบริการสุขภาพและพัฒนาทักษะ การเสริมพลังศักยภาพการดูแลตนเอง เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการส่งเสริมวิถีชีวิตประจำวันให้เอื้อต่อ การมีสุขภาพที่ดี และสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเป้ าหมายได้ในระยะยาว รวมทั้งลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค

07140000/07140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาพฤติกรรมในวิถีชีวิตประจำวันสู่การมีภาวะสุขภาพที่ดี และมีทักษะในการดูแลสุขภาพโดยมุ่งเน้นให้ สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อสร้างเสริมความรู้ ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ และลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการในโรงพยาบาลที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเข้าสู่บริการของคลินิกโรคความดันโลหิตสูงได้รับการดุแลตามเกณฑ์ ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

สอนสุขศึกษาแบบกลุ่มโดย แพทย์,พยาบาล,นักกายภาพ ที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ขณะรอตรวจคลินิก CKD ทุกวันพุธบ่าย ที่คลินิกอายุรกรรม และให้คำปรึกษารายบุคคล กรณีที่ค่าความดันโลหิตสูงมากกว่า 180/100 mmHg. จำนวน 156 ราย ในไตรมาส4 และสามารถสรุปโดยรวมได้ว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 18 ก.ย. 63 มีจำนวนทั้งสิ้น 34,069 ราย มีผู้ป่วยได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. 2 ส.และตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต (eGFR) 29,216 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.76 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ผ่านทาง Facebook Page และ Youtube - https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-638387949598877/photos/a.2646569855447333/2646569885447330 - https://www.youtube.com/watch?v=z1o6Y5rbWZk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1vuI0iXfP06clU0nnk_ZFfddzK9UijaZS94_c15dHotqQzOagtOqrH8-o - https://www.facebook.com/638387949598877/photos/a.638555772915428/2790875754350075/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-20)

85.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สอนสุขศึกษาผู้ป่วยและผู้มารับบริการอื่นๆผ่านวิดีโอหรือแผ่นพับหรือสอนโดยแพทย์,พยาบาล,นักโภชนาการ ที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมขณะรอตรวจ และให้คำปรึกษารายบุคคล กรณีที่ค่าความดันโลหิตสูงมากกว่า 180/100 mmHg.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-20)

75.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดคลินิก CKD ทุกวันพุธบ่าย ที่คลินิกอายุรกรรม มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไตรมาส 3 มีจำนวน 8,138 รายคน ไม่มีคลินิกเฉพาะโรคเนื่องจากบุคลากรจำกัด ผู้ป่วยได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. 2 ส.และตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต (eGFR) 7,579 รายคน ผลการรายงานคิดเป็นร้อยละ 93.13

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-18)

65.00

18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สอนสุขศึกษาผู้ป่วยและผู้มารับบริการอื่นๆผ่านวิดีโอหรือแผ่นพับหรือสอนโดยแพทย์,พยาบาล,นักโภชนาการ ที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมขณะรอตรวจ และให้คำปรึกษารายบุคคล กรณีที่ค่าความดันโลหิตสูงมากกว่า 180/100 mmHg.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สอนสุขศึกษาผู้ป่วยและผู้มารับบริการอื่นๆผ่านวิดีโอหรือแผ่นพับหรือสอนโดยแพทย์,พยาบาล,นักกายภาพ ที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมขณะรอตรวจ และให้คำปรึกษารายบุคคล กรณีที่ค่าความดันโลหิตสูงมากกว่า 180/100 mmHg.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-20)

55.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดคลินิก CKD ทุกวันพุธบ่าย ที่คลินิกอายุรกรรม โดยสอนสุขศึกษาแบบกลุ่มโดย แพทย์,พยาบาล,นักกายภาพ ที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ขณะรอตรวจ และให้คำปรึกษารายบุคคล กรณีที่ค่าความดันโลหิตสูงมากกว่า 180/100 mmHg. จำนวน 256 ราย สรุป ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไตรมาส 2 (1 ม.ค63 - 31 มี.ค. 63) มีจำนวน 6,106 รายคน ไม่มีคลินิกเฉพาะโรคเนื่องจากบุคลากรจำกัด ผู้ป่วยได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. 2 ส.และตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต (eGFR) 6,106 รายคน ผลการรายงานคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ และลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงให้แก่ผู้มารับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบ

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-24)

45.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการในโรงพยาบาลที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเข้าสู่บริการของคลินิกโรคความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลตามเกณฑ์

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่พบอุปสรรคใดๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ยังไม่พบอุปสรรคใดๆ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-21)

40.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทีมสหวิชาชีพได้จัดทำคู่มือการดูแลตนเอง กำหนดรูปแบบการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดรูปแบบการบริหารโรคเรื้อรัง (chronic care model : CCM) รวมถึงจัดนิทรรศการความรู้ให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนผู้รับบริการและจัดโครงการเรื่อง “เรียนรู้ 3อ. บอกลา 2ส. รู้ทันเบาหวานความดันโลหิตสูง” ให้แก่ประชาชน คือ สอนสุขศึกษาแบบกลุ่มโดย แพทย์,พยาบาล,นักกายภาพ ที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ขณะรอตรวจและให้คำปรึกษารายบุคคล กรณีที่ค่าความดันโลหิตสูงมากกว่า 180/100 mmHg. ผลลัพธ์ที่ได้คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำนวน10,276 ราย ไม่มีคลินิกเฉพาะโรคเนื่องจากบุคลากรจำกัด ผู้ป่วยได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามเกณฑ์ 3อ. 2ส.และตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต 8,360 รายคน คิดเป็นร้อยละ 81.35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหา

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-20)

35.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการในโรงพยาบาลที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเข้าสู่บริการของคลินิกโรคความดันโลหิตสูงได้รับการดุแลตามเกณฑ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีพบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีพบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-18)

30.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมโครงการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :24/10/2562ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :24/10/2562ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำโครงการตามที่กำหนด
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณเสนอผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3546

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3546

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0781

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.53

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
67.53

100 / 100
3
72.04

0 / 0
4
81.53

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **