ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง : 07000000-3546

สำนักการแพทย์

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางศิราณี เจียมสกุล/นางศิราวรรณ สุดหนองบัว 02-3286901 ต่อ 6902

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่มีคนจำนวนมากเป็นโรคนี้ ส่วนใหญ่เชื่อว่ามี ปัจจัยเสี่ยงจากการละเลยวิถีการดำเนินชีวิตของการมีสุขภาพที่ดี กรรมพันธุ์ และความเสื่อมของร่างกายตามอายุขัยของบุคคล นอกจากนั้นความดันโลหิตสูงเป็น 1 ใน 3 อันดับแรกของโรคที่ตรวจพบ ในแต่ละปี จึงมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจำนวนมาก ขึ้น และยังเป็นโรคที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตฉับพลัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะสุขภาพ คุณภาพชีวิต รวมทั้งการสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูงทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และองค์กรต้นสังกัด ดังนั้นโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จึงเป็นการพัฒนาคุณภาพระบบการบริการสุขภาพและพัฒนาทักษะ การเสริมพลังศักยภาพการดูแลตนเอง เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการส่งเสริมวิถีชีวิตประจำวันให้เอื้อต่อ การมีสุขภาพที่ดี และสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเป้ าหมายได้ในระยะยาว รวมทั้งลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค

07140000/07140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาพฤติกรรมในวิถีชีวิตประจำวันสู่การมีภาวะสุขภาพที่ดี และมีทักษะในการดูแลสุขภาพโดยมุ่งเน้นให้ สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อสร้างเสริมความรู้ ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ และลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการในโรงพยาบาลที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเข้าสู่บริการของคลินิกโรคความดันโลหิตสูงได้รับการดุแลตามเกณฑ์ ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-21)

40.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทีมสหวิชาชีพได้จัดทำคู่มือการดูแลตนเอง กำหนดรูปแบบการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดรูปแบบการบริหารโรคเรื้อรัง (chronic care model : CCM) รวมถึงจัดนิทรรศการความรู้ให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนผู้รับบริการและจัดโครงการเรื่อง “เรียนรู้ 3อ. บอกลา 2ส. รู้ทันเบาหวานความดันโลหิตสูง” ให้แก่ประชาชน คือ สอนสุขศึกษาแบบกลุ่มโดย แพทย์,พยาบาล,นักกายภาพ ที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ขณะรอตรวจและให้คำปรึกษารายบุคคล กรณีที่ค่าความดันโลหิตสูงมากกว่า 180/100 mmHg. ผลลัพธ์ที่ได้คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำนวน10,276 ราย ไม่มีคลินิกเฉพาะโรคเนื่องจากบุคลากรจำกัด ผู้ป่วยได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามเกณฑ์ 3อ. 2ส.และตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต 8,360 รายคน คิดเป็นร้อยละ 81.35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหา

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-20)

35.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการในโรงพยาบาลที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเข้าสู่บริการของคลินิกโรคความดันโลหิตสูงได้รับการดุแลตามเกณฑ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีพบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีพบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-18)

30.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมโครงการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :24/10/2562ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :24/10/2562ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำโครงการตามที่กำหนด
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณเสนอผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3546

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3546

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0781

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **