รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ศูนย์บริการสาธารณสุขมีการดำเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ผลลัพธ์) : 0800-0935

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและชี้แจงการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ศูนย์บริการสาธารณะสุข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การดำเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหมายถึง มีการดำเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างน้อย 3 ข้อ จาก 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่เครือข่ายฯ ได้แก่ อสส. อสร. ร้านยาเครือข่ายฯ เป็นต้น 3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชน เช่น ผู้รับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ชุมชน ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป เป็นต้น 4. มีการดำเนินกิจกรรมการสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมให้ความรู้แก่ผู้บริโภค 5. สนับสนุนการสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของผู้บริโภคในพื้นที่เช่น มีเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ได้แก่ ร้านยาเครือข่ายฯ อสส. อสร. เป็นต้น หรือสนับสนุนให้เครือข่ายฯ มีกิจกรรมการเฝ้าระวังปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม และปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 6. ตรวจสอบติดตามคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบเช่น มีการบริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีการดำเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ) × 100 68

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
:เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๒ เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท?ากิจการสาธารณ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด