ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (กภก.) : 08000000-3645

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฐสินี วิสุทธิกุล โทร 025808782 ต่อ 219

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (คบส.) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวน ๔ ภารกิจ คือ (๑) การผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารและยา (๒) การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคด้านความรู้ในการบริโภคและเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม (๓) สนับสนุนการสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคในท้องถิ่น และ (๔) กระจายอำนาจการตรวจสอบด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสําอาง และวัตถุอันตรายในสถานที่จําหน่าย

08110000/08110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เกิดขับเคลื่อนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (คบส.) 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ศูนย์บริการสาธารณสุขและกองเภสัชกรรม สำนักอนามัย มีการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความรู้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
๕.๓.๑.๒ เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท?ากิจการสาธารณ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-18)

100.00

2020-8-18 : กองเภสัชกรรม ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากศูนย์บริการสารณสุข เรียบร้อยแล้ว โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง มีการดำเนินกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างน้อย 1 ข้อจากที่กำหนด 6 ข้อ (ตามคำนิยามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ) คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-14)

85.00

14/7/2563 : อยู่ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขส่งผลการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กองเภสัชกรรม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 19 ส่งผลให้ศูนย์บริการสาธารณสุขบางแห่งต้องชลอการดำเนินกิจกรรมฯและอาจดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคบางกิจกรรมตามนิยามทั้ง6ข้อไม่ได้ทุกกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-06-22)

77.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. อาสาสมัครสาธารณสุข ดำเนินการสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขบางแห่งดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่กลุ่มเป้าอาสาสมัครสาธารณสุข 3. ศูนย์บริการสาธารณสุขบางแห่ง ส่งผลการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้แก่กองเภสัชกรรม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วนสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ศูนย์บริการสาธารณสุขบางแห่ง มีความจำเป็นต้องชะลอการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในช่วงประกาศสถาณการณ์ฉุกเฉิน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-15)

75.00

15/6/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. อาสาสมัครสาธารณสุขดำเนินการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. ศูนย์บริการสาธาณสุขบางแห่งดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุข 3. ศูนย์บริการสาธารณาุขบางแห่งส่งผลการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กองเภสัชกรรม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ศูนย์บริการสาธารณสุขบางแห่งมีความจำเป็นต้องชะลอการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-13)

35.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุขและการดำเนินการสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่3)พ.ศ.2563 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคสูง จึงได้มีการจำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อลดโอกาสการระบาดการระบาดของการติดเชื้อ ทำให้การดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุข และกิจกรรมการสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนต้องเลื่อนกิจกรรม โดยจะดำเนินกิจกรรมต่อเมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-04-08)

32.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โรคโควิด19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่3) พ.ศ.2563 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคสูง จึงได้มีการจำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ ทำให้การดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์บริการสาธารณสุขบางแห่งจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโดยจะดำเนินกิจกรรมต่อเมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-13)

30.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-14)

20.00

14/2/2563 : ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้แก่เภสัชกร ศูนย์บริการสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-01-15)

17.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมศูนย์บริการสาธารณสุขในการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-16)

10.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและชี้แจงการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ศูนย์บริการสาธารณะสุข

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-15)

7.00

15/11/2562 : ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้เห็นชอบในหลักการในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผน ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุข
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อาสาสมัครสาธารณสุขดำเนินการสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนให้ศูนย์บริการสาธารณสุข
:25%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งผลการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและรวบรวมแบบสำรวจฯ ให้กองเภสัชกรรม
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:กองเภสัชกรรมติดตามการดำเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รวบรวมข้อมูลและสรุปผล
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3645

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3645

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0935

ตัวชี้วัด : ศูนย์บริการสาธารณสุขมีการดำเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **