ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (กภก.) : 08000000-3645

สำนักอนามัย

17.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 17.00

นางสาวณัฐสินี วิสุทธิกุล โทร 025808782 ต่อ 219

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่ กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (คบส.) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวน ๔ ภารกิจ คือ (๑) การผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารและยา (๒) การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคด้านความรู้ในการบริโภคและเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม (๓) สนับสนุนการสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคในท้องถิ่น และ (๔) กระจายอำนาจการตรวจสอบด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสําอาง และวัตถุอันตรายในสถานที่จําหน่าย

08110000/08110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เกิดขับเคลื่อนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (คบส.) 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ศูนย์บริการสาธารณสุขและกองเภสัชกรรม สำนักอนามัย มีการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความรู้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๒ เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท?ากิจการสาธารณ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-01-15)

17.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมศูนย์บริการสาธารณสุขในการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-16)

10.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและชี้แจงการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ศูนย์บริการสาธารณะสุข

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-15)

7.00

15/11/2562 : ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้เห็นชอบในหลักการในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผน ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุข
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:อาสาสมัครสาธารณสุขดำเนินการสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนให้ศูนย์บริการสาธารณสุข
:25%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งผลการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและรวบรวมแบบสำรวจฯ ให้กองเภสัชกรรม
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:กองเภสัชกรรมติดตามการดำเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:รวบรวมข้อมูลและสรุปผล
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3645

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3645

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0935

ตัวชี้วัด : ศูนย์บริการสาธารณสุขมีการดำเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **