รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 0900-0969

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมความพร้อมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักการศึกษา และเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาได้ดำเนินการแจกแบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับสำนักการศึกษา เมื่อวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 และได้แจกผ้าปิดปากและบริการแอลกอฮอล์เจลไว้จุดบริการต่าง ๆ ทั่วสำนักการศึกษา ให้ผู้มารับบริการ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการศึกษาได้ดำเนินการนำประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ มาพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และได้รายงานผลการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ให้กับกองงานผู้ตรวจราชการภายในกำหนดเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด