ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักการศึกษา : 09000000-4045

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมเจต แสงทอง โทร.3411

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความคุ้มค่าในเชิง ภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจการอำนวยความสะดวกและ การตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 2. การบริหารราชการมีเป้าหมายสุดท้าย คือ ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ การปฏิบัติงานตามโครงการ ต่างๆ ซึ่งพยายามให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ฯลฯ ล้วนแต่ต้องการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ หากปฏิบัติงานแล้วผู้รับบริการไม่พึงพอใจยังไม่ นับว่ามีการปฏิบัติงานและการบริหารราชการได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง การวัดความพึงพอใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

09010200/09010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจการปฏิบัติปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้เกิดความรวดเร็ว โปรงใส มีส่วนร่วม และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

ผู้รับบริการของสำนักการศึกษา ตามกลุ่มเป้าหมายที่กองงานผู้ตรวจกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักการศึกษาได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้รับบริการในการสำรวจครั้งที่ 2 ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 3.953 เพิ่มขึ้น 0.237 มีประเด็นสำรวจที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ ได้รับความพึงพอใจที่ระดับ 4.109 และคะแนนความพึงพอใจต่ำสุด 2 ลำดับ ได้แก่ การให้บริการสืบค้น ระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้ผลและรวดเร็ว ที่ระดับ 3.788 และการบริหารจัดการแผนบริหารงานบุคคล (เช่น จัดสรรอัตรากำลังทดแทนอัตราว่าง เตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง จัดลำดับอาวุโส จัดทำทะเบียนประวัติ) มีประสิทธิภาพ ที่ระดับ 3.834 โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อให้สำนักการศึกษานำไปพิจารณา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควรปรับปรุงในด้านความชัดเจนและถูกต้องในการให้ข้อมูลในการให้บริการด้านข้อมูล และควรเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานให้มากขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-04)

80.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการศึกษาประสานการเข้าสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 กับเจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-03)

75.00

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักการศึกษา ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-02)

70.00

2/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการศึกษาได้ตอบแบบสำรวจที่ได้รับบริการจากหน่วยงานอื่นเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-07)

65.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการศึกษาได้ดำเนินการนำประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ มาพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และได้รายงานผลการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ให้กับกองงานผู้ตรวจราชการภายในกำหนดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-08)

60.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองงานผู้ตรวจราชการ มีหนังสือ ที่ กท 0409/286 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 สำนักการศึกษาได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้รับบริการในการสำรวจครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ โดยในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 3.716 โดยพิจารณานำผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับ ไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-03)

45.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการศึกษาแจกผ้าปิดปากและบริการแอลกอฮอล์เจลไว้จุดบริการต่าง ๆ ทั่วสำนักการศึกษา ให้ผู้มารับบริการ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-12)

40.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแจกแบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้กับสำนักการศึกษา เมื่อวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-10)

10.00

10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-08)

1.00

8/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่าง
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4045

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4045

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0969

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **