รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) รักษารอบ : 0900-0996

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมวางแผนและจัดทำแผนนิเทศการศึกษา เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ นำไปปฏิบัติในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ดำเนินการประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษ ก่อนดำเนินโครงการในระหว่างเดือน พฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครตามโมเดลการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 70 :20:10 ตัวชี้วัดโครงการ จำนวน 3 ตัวชี้วัด 1. ครูผู้สอนมีทักษะการสอนภาษาอังกฤษใน 5 ด้านได้แก่ การออกแบบการสอน เทคนิคการสอน การสร้างบรรยากาศในการสอน การเลือกใช้และพัฒนาสื่อการสอน และการวัดและประเมินผล เพิ่มขึ้น 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมาก

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วัดที่ 1 (จำนวนครูที่มีคะแนนทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 x 100) / จำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ตัวชี้วัดที่ 2 (จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป x 100) / จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด ตัวชี้วัดที่ 3 (จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับมาก ขึ้นไป x 100) / จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2562ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แบบประเมินการอ่าน 2. แบบประเมินการใช้หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยฯ 3. แบบรายงานสื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด