ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครตามโมเดลการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 70 : 20:10 : 09000000-4112

สำนักการศึกษา : (2563)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

นางพีระลัดดา เกษกี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน มุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เรียนรู้วิธีมากกว่าการเรียนรู้เนื้อหา เน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจการเมือง และวัฒนธรรม สิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุคดิจิตอล คือ ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีอิทธิพลมากในโลก เพราะเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารได้ทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชีวิตประจําวันของคนไทยมากขึ้น เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ รวมทั้งเป็นภาษาที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษจึงจําเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มความเข้มข้นในการพัฒนาในทุกปีการศึกษา ซึ่งการพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดการเรียนของครูก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยศึกษานิเทศก์ได้ทำการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ CEFR (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้ง 437 โรงเรียน จำนวน 1,141 คน เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความรู้ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ พบว่าครูผู้สอนจำนวน 1,031 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 90 นั่นหมายถึงครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ทางภาษาอังกฤษต่ำกว่ามาตรฐาน (มาตรฐาน CEFR มี 5 ระดับ A1 A 2 B 1 B 2 C1 เกณฑ์มาตรฐานคือต้องมีความรู้ในระดับ B1) ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 หน่วยศึกษานิเทศก์ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันสอนภาษาแครมบริดจ์ พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับครูตามระดับความสามารถ ผลการประเมินหลังการดำเนินโครงการพบว่า ครูมีพัฒนาการด้านความรู้เพิ่มขึ้นจากระดับเดิม 1 ระดับคิดเป็นร้อยละ 63.46 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ระดับชาติ แต่คะแนนเฉลี่ยยังไม่ถึงร้อยละ 40 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 หน่วยศึกษานิเทศก์ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครตามโมเดลการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 70 : 20 :10 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนให้ครูภาษาอังกฤษ โดยดำเนินกิจกรรมพัฒนาใน 3 ส่วนประกอบด้วย การพัฒนาทักษะการสอนด้วยกระบวนการ PLC ร่วมกันของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ การส่งเสริมการทำงานในที่ทำงานด้วยการมอบหมายงานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ ๆ จากผู้บังคับบัญชามุ่งให้ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้และฝึกทักษะหลาย ๆด้าน และการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม หรือการอ่านด้วยตนเองนอกเหนือเวลางานจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ครูผู้สอนมีทักษะการสอนหลังการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 88.52 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไปเพิ่มเป็นร้อยละ 52.20 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักการศึกษากำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่กำหนด และเป็นการพัฒนาทักษะการสอนของครูให้มีความหลากหลาย เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยศึกษานิเทศก์ จึงดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ตามโมเดลการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 70 : 20 :10 ต่อเนื่องเพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาอังกฤษ... ภาษาอังกฤษให้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสูงขึ้น

09040200/09040200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ๒.2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้สูงขึ้น 2.3 เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1. ข้าราชการครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,141 คน ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้านคุณภาพ 1. ข้าราชการครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,141 คน มีทักษะการจัดการเรียนรู้หลังการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 65 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มี เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมากขึ้นร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-17)

100.00

2020-8-17 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-04)

90.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรวบรวมผลการประเมินทักษะการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอน การรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินเจตคติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :โรงเรียนมีภาระงานเกี่ยวกับการเตรียมการสอนในสถานการณ์โควิด ทำให้การรายงานผลต่างๆ ดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-12)

80.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการประเมินทักษะการสอนของครูและผลการสำรวจเจตคติของนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-04-01)

67.00

1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผลการประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยโรงเรียนจะจัดส่งรายงานถึงสำนักการศึกษา ในระหว่างเดือน เมษายน - เดือนพฤษภาคม

** ปัญหาของโครงการ :มีคำสั่งให้โรงเรียนปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 ซึ่งส่งผลต่อการจัดสอบ การสรุปผลการประเมิน และการประเมินเจตคติของเด็กอาจได้รับผลล่าช้า หรือไม่ครบถ้วนในบางโรงเรียน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-05)

65.00

5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษานิเทศก์ นิเทศกระบวนการวัดและประเมินผลของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และการทดสอบปลายปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-11)

60.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินกิจกรรม PLC และการนิเทศการจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-09)

40.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษานิเทศดำเนินการนิเทศการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาครู ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ในที่ทำงาน ตามโมเดล 70โดยการนิเทศการสอนและการจัดกิจกรรมโครงการด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ควบคู่กับการส่งเสริมทักษะการสอนด้วยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน (PLC) ตามโมเดล 30 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษแต่ละโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ศึกษานิเทศมีภาระงานด้านการประเมินวิทยฐานะในเดือน อาจจัดกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามกำหนดการที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-15)

30.00

15/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษานิเทศก์ดำเนินการประเมินทักษะการสอนของครูผู้สอนก่อนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-11)

20.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-21)

20.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินทักษะการสอนครูก่อนการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการพัฒนาครู ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ในที่ทำงาน ตามโมเดล 70
:15%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินพัฒนาครู ด้วยการส่งเสริมทักษะการสอนด้วยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน (PLC) ตามโมเดล 30
:30%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ ตามโมเดล 10
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และประเมินเจตคติของนักเรียนปีการศึกษา 2562
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินทักษะการสอนของครูหลังการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการประเมินผลโครงการ /สรุปประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4112

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4112

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0996

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) รักษารอบ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
95.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **