รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (กสน.) : 1100-0789

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00
100.0000
100 / 100
2
5.00
100.0000
100 / 100
3
6.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ต. 62-27 ธ.ค.62 เสร็จสิ้นรวม 66.47 เปอร์เซนต์ (220 รายการ จากทั้งหมด 331 รายการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 เสร็จสิ้นรวม 78.66 เปอร์เซนต์ (199 รายการ จากทั้งหมด 253 รายการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 เสร็จสิ้นรวม 81.39 เปอร์เซนต์ (293 รายการ จากทั้งหมด 360 รายการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เรื่องร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่มีมาถึงกรุงเทพมหานครที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของ กทม. (MIS)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ 1. การรับเรื่อง (ตามคู่มือฯ) 2 คะแนน 2. การดำเนินการแก้ไข (ตามคู่มือฯ) 4 คะแนน 3. การรายงานผล (ตามคู่มือฯ) 2 คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด