ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ (กสน.) : 11000000-4037

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณธิดารัตน์ ลาภธีรวุธ โทร.2259

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) โดยระบุวิธีการดำเนินการ/พิจารณาเรื่อง เช่น การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน ข้อเท็จจริง แจ้งการตักเตือน การดำเนินคดี แจ้งการพิจารณา ยุติเรื่องหรืออื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการ

11080000/11080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

เป้าหมายของโครงการ

สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ทันเวลา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 29 ก.ย. 63 เสร็จสิ้นรวม 93.35 เปอร์เซนต์ (1,389 รายการ จากทั้งหมด 1488 รายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-28)

93.00

สามารถแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 28 ส.ค. 63 เสร็จสิ้นรวม 94.18 เปอร์เซนต์ (1,133 รายการ จากทั้งหมด 1,203 รายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-30)

84.00

30/07/2563 : สามารถแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ค. 63 เสร็จสิ้นรวม 95.11 เปอร์เซนต์ (1,030 รายการ จากทั้งหมด 1,083 รายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 29 มิ.ย. 63 เสร็จสิ้นรวม 92.66 เปอร์เซนต์ ( 896 รายการ จากทั้งหมด 967 รายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-28)

65.00

28/5/2563 สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62-28 พ.ค.63 เสร็จสิ้นรวม 89.74 เปอร์เซนต์ (717 รายการ จากทั้งหมด 799 รายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-30)

58.00

30/4/2563 สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62-30 เม.ย.63 เสร็จสิ้นรวม 90.15 เปอร์เซนต์ (613 รายการ จากทั้งหมด 680 รายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

/ 27/3/2563 สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62-27 มี.ค.63 เสร็จสิ้นรวม 90.94 เปอร์เซนต์ (542 รายการ จากทั้งหมด 596 รายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-27)

41.00

27/2/2563 สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62-27 ก.พ.63 เสร็จสิ้นรวม 87.59 เปอร์เซนต์ (466 รายการ จากทั้งหมด 532 รายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-30)

35.00

30/1/2563 : สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62-30 ม.ค.63 เสร็จสิ้นรวม 86.34 เปอร์เซนต์ (373 รายการ จากทั้งหมด 432 รายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-12-27)

26.00

27/12/2562 : สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62-27 ธ.ค.62 เสร็จสิ้นรวม 66.47 เปอร์เซนต์ (331 รายการ จากทั้งหมด 220 รายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-29)

17.00

29/11/2562 : สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62-29 พ.ย.62 เสร็จสิ้นรวม 74.44 เปอร์เซนต์ (166 รายการ จากทั้งหมด 223 รายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62-30 ต.ค.62 เสร็จสิ้นรวม 46.61 เปอร์เซนต์ (55 รายการ จากทั้งหมด 118 รายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4037

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4037

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0789

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **