ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ (กสน.) : 11000000-4037

สํานักการระบายน้ำ

26.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 26.00

คุณธิดารัตน์ ลาภธีรวุธ, 2259

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) โดยระบุวิธีการดำเนินการ/พิจารณาเรื่อง เช่น การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน ข้อเท็จจริง แจ้งการตักเตือน การดำเนินคดี แจ้งการพิจารณา ยุติเรื่องหรืออื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการ

11080000/11080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

เป้าหมายของโครงการ

สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ทันเวลา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-12-27)

26.00

27/12/2562 : สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62-27 ธ.ค.62 เสร็จสิ้นรวม 66.47 เปอร์เซนต์ (331 รายการ จากทั้งหมด 220 รายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-29)

17.00

29/11/2562 : สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62-29 พ.ย.62 เสร็จสิ้นรวม 74.44 เปอร์เซนต์ (166 รายการ จากทั้งหมด 223 รายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62-30 ต.ค.62 เสร็จสิ้นรวม 46.61 เปอร์เซนต์ (55 รายการ จากทั้งหมด 118 รายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4037

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4037

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0789

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **