รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร : 1800-0801

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 22.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.33
100.0000
100 / 100
2
10.00
100.0000
100 / 100
3
22.50
100.0000
100 / 100
4
22.50
100.0000
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ประสานสำนักการคลัง เพื่อขอรายชื่อกรรมการ เพื่อพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และกรรมการตรวจรับพัสดุ 2. เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง และมีรายละเอียดของงานค่อนข้างมาก จึงมีการประชุมหารือกับสำนักการคลัง เพื่อปรับรายละเอียดขอบเขตของงาน และราคากลาง (TOR) ให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 3. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศ พิจารณาแล้ว จึงได้มีหนังสือ ถึงคณะกรรมการกำหนด TOR เพื่อทบทวนรายละเอียดขอบเขตของงาน และราคากลางอีกครั้งหนึ่ง 4.คณะกรรมการกำหนด TOR ประชุมเพื่อปรับแก้รายละเอียด ของ TOR ตามที่ได้มีการประชุมหารือกับสำนักการคลัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 5.อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR ปรับแก้ รายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. คณะกรรมการกำหนด TOR ประชุม เพื่อปรับแก้รายละเอียดของ TOR ตามที่ได้มีการ ประชุมหารือกับสำนักการคลัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 2. อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR ปรับแก้ รายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง 3. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศพิจารณา ให้ความเห็นชอบขอบเขตของงานและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 4. จัดทำหนังสือเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือ ที่ กท 1703/497 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 5. รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์) ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรด สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณา เสนอด่วน ซึ่งได้ประสานแจ้งว่า ขอบเขตของงาน บางส่วนยังไม่มีความชัดเจนและควรแก้ไข 6. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศได้มีหนังสือ ที่ กท 1703/187 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ขอให้ คณะกรรมการ TOR พิจารณาทบทวนขอบเขต ของงานและราคากลางให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการที่มีรายละเอียดของงาน ค่อนข้างมากและมีการใช้งบประมาณสูง จึงต้องมีการ พิจารณาอย่างรอบคอบ 7. คณะกรรมการ TOR ได้ประชุมเพื่อทบทวน ขอบเขตของงานเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. คณะกรรมการพิจารณากำหนด TOR ได้ประชุมเพื่อทบทวนขอบเขตของงานฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 และได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียด ใน TOR ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำหนังสือนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการจ้างด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ผลฯ ตามหนังสือ ที่ กท 1703/291 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 3. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) ได้โปรดให้ความเห็นชอบดำเนินการจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือ ที่ กท 1703/291 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลฯ (คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 115/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563) เรียบร้อยแล้ว 4. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไซต์ของกรม บัญชีกลาง และเว็บไซต์สำนักการวางผังและ พัฒนาเมือง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 5. พบว่า มีบริษัทส่งข้อเสนอแนะและวิจารณ์ร่าง ขอบเขตของงาน จำนวน 5 บริษัท ซึ่งต้องดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 6. ขณะนี้ อยู่ระหว่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานพิจารณาว่า สมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ บริษัทหรือไม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. กรมแผนที่ทหารมีหนังสือที่ กห 0314/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 แจ้งให้กรุงเทพมหานครหารือกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของโครงการฯ 2. กรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร ขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) 3. ผลการเผยแพร่ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ มีบริษัทส่งข้อเสนอแนะ และวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานฯ จำนวน 5 บริษัท ซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว และรายงานต่อผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 4. ผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นชอบ มีหนังสือ ที่ กท 1703/611 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เสนอข้อสังเกตเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อมูลการบันทึกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามโปรแกรมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร (PTAX) ของสำนักการคลัง ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอข้อมูลฯ จากสำนักการคลัง เพื่อส่งให้คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ พิจารณาต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการสำรวจจัดเก็บที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร จำนวนแปลงที่ดินประมาณ 2,100,000 แปลง และจำนวนสิ่งปลูกสร้างประมาณ 2,900,000 หลัง และเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้สู่ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จของการดำเนินการหารด้วยเป้าหมายในการดำเนินการ คูณด้วยร้อย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. ชั้นข้อมูลอาคารของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2. รายละเอียดข้อมูลของกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. ข้อมูลการสำรวจจัดเก็บประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
:เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด