รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร : 1800-0801

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 22.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.33
100
100 / 100
2
10.00
100
100 / 100
3
22.50
100
100 / 100
4
22.50
100
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ประสานสำนักการคลัง เพื่อขอรายชื่อกรรมการ เพื่อพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และกรรมการตรวจรับพัสดุ 2. เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง และมีรายละเอียดของงานค่อนข้างมาก จึงมีการประชุมหารือกับสำนักการคลัง เพื่อปรับรายละเอียดขอบเขตของงาน และราคากลาง (TOR) ให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 3. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศ พิจารณาแล้ว จึงได้มีหนังสือ ถึงคณะกรรมการกำหนด TOR เพื่อทบทวนรายละเอียดขอบเขตของงาน และราคากลางอีกครั้งหนึ่ง 4.คณะกรรมการกำหนด TOR ประชุมเพื่อปรับแก้รายละเอียด ของ TOR ตามที่ได้มีการประชุมหารือกับสำนักการคลัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 5.อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR ปรับแก้ รายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. คณะกรรมการกำหนด TOR ประชุม เพื่อปรับแก้รายละเอียดของ TOR ตามที่ได้มีการ ประชุมหารือกับสำนักการคลัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 2. อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR ปรับแก้ รายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง 3. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศพิจารณา ให้ความเห็นชอบขอบเขตของงานและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 4. จัดทำหนังสือเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือ ที่ กท 1703/497 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 5. รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์) ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรด สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณา เสนอด่วน ซึ่งได้ประสานแจ้งว่า ขอบเขตของงาน บางส่วนยังไม่มีความชัดเจนและควรแก้ไข 6. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศได้มีหนังสือ ที่ กท 1703/187 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ขอให้ คณะกรรมการ TOR พิจารณาทบทวนขอบเขต ของงานและราคากลางให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการที่มีรายละเอียดของงาน ค่อนข้างมากและมีการใช้งบประมาณสูง จึงต้องมีการ พิจารณาอย่างรอบคอบ 7. คณะกรรมการ TOR ได้ประชุมเพื่อทบทวน ขอบเขตของงานเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. คณะกรรมการพิจารณากำหนด TOR ได้ประชุมเพื่อทบทวนขอบเขตของงานฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 และได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียด ใน TOR ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำหนังสือนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการจ้างด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ผลฯ ตามหนังสือ ที่ กท 1703/291 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 3. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) ได้โปรดให้ความเห็นชอบดำเนินการจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือ ที่ กท 1703/291 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลฯ (คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 115/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563) เรียบร้อยแล้ว 4. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไซต์ของกรม บัญชีกลาง และเว็บไซต์สำนักการวางผังและ พัฒนาเมือง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 5. พบว่า มีบริษัทส่งข้อเสนอแนะและวิจารณ์ร่าง ขอบเขตของงาน จำนวน 5 บริษัท ซึ่งต้องดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 6. ขณะนี้ อยู่ระหว่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานพิจารณาว่า สมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ บริษัทหรือไม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ผลการเผยแพร่ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ มีบริษัทส่ง ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานฯ จำนวน 5 บริษัท ซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้พิจารณา ข้อร้องเรียนดังกล่าว และรายงานต่อผู้มีอำนาจ พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 2. ผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นชอบ มีหนังสือ ที่ กท 1703/611 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เสนอข้อสังเกตเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อมูลการบันทึก การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามโปรแกรมจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร (PTAX) ของสำนักการคลัง ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอข้อมูลฯ จากสำนักการคลัง เพื่อส่งให้คณะกรรมการกำหนด ร่างขอบเขตของงานฯ พิจารณาต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการสำรวจจัดเก็บที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร จำนวนแปลงที่ดินประมาณ 2,100,000 แปลง และจำนวนสิ่งปลูกสร้างประมาณ 2,900,000 หลัง และเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้สู่ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จของการดำเนินการหารด้วยเป้าหมายในการดำเนินการ คูณด้วยร้อย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. ชั้นข้อมูลอาคารของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2. รายละเอียดข้อมูลของกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. ข้อมูลการสำรวจจัดเก็บประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
:๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13
172564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
212564มกราคม 2564912021-01-272021-01-27