ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร : 18000000-2489

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

22.5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 22.5

นางอัธยา จำปาทอง (3027)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งการจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ฐานภาษีที่จะนำมาคำนวณภาษี คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และจัดเก็บภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีข้อมูลแปลงที่ดินประมาณ 2,100,000 แปลง มีจำนวนบ้านตามทะเบียนราษฎร์ประมาณ 2,900,000 หลัง โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ในที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จำเป็นต่อการประเมินภาษี ให้สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ในการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 ได้ ซึ่งกรุงเทพมหานครต้องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตรวจสอบได้ ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของปี เพื่อชำระค่าภาษีภายในเดือนเมษายน เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาและปริมาณข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีจำนวนมาก กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องจ้างสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการประเมินภาษีดังกล่าว สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ซึ่งมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการวางผังและพัฒนาเมือง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสร้างโอกาสในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีหน้าที่ในการสำรวจ จัดเก็บ และบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรุงเทพมหานครให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่องานด้านการบริหารจัดการเมือง และให้บริการข้อมูลแก่ทุกหน่วยงาน ดังนั้น งานโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร ดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลแปลงที่ดินจากกรมที่ดินเป็นฐานในการสำรวจ ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร

18030600/18030600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของทุกสำนักงานเขตได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำไปใช้ในการเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง 3. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับใช้ในการบริหารจัดการเมือง และการให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร จำนวนแปลงที่ดินประมาณ 2,100,000 แปลง และจำนวนสิ่งปลูกสร้างประมาณ 2,900,000 หลัง และเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้สู่ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.50 (2020-09-25)

22.50

25/9/2563 : 1. ผลการเผยแพร่ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ มีบริษัทส่งข้อเสนอแนะ และวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานฯ จำนวน 5 บริษัท ซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว และรายงานต่อผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 2. ผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นชอบ มีหนังสือ ที่ กท 1703/611 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เสนอข้อสังเกตเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อมูลการบันทึกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามโปรแกรมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร (PTAX) ของสำนักการคลัง ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอข้อมูลฯ จากสำนักการคลัง เพื่อส่งให้คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ พิจารณาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เช่นเดียวกับเดือน ส.ค. 63

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.50 (2020-08-31)

22.50

31/8/2563 : 1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอแนะและวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานของผู้ร้อง จำนวน 5 บริษัท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการประชุมเพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เช่นเดียวกับเดือน ก.ค. 63

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.50 (2020-07-31)

22.50

31/7/2563 : อยู่ระหว่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานพิจารณาว่า สมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของบริษัทหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :1. เนื่องจากโครงการฯ มีการใช้งบประมาณสูง และมีรายละเอียดของงานมาก สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการในการสำรวจและจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดของงานโครงการอย่างรอบคอบ นอกเหนือจากงานวิชาการด้านแผนที่ เนื่องจากมีเนื้องานเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องมีการพิจารณารายละเอียดให้ครอบคลุมตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงานที่ครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง 2. เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จทันกับภารกิจ จึงได้รับการจัดสรรเงินงบกลางของกรุงเทพมหานครเพื่อการดำเนินโครงการ ซึ่งต้องสัมพันธ์กับระยะเวลาการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายใน 200 วัน ทำให้ต้องมีการปรับแก้รายละเอียดของโครงการฯใหม่ และคณะกรรมการฯ ต้องมีการพิจารณาทบทวนร่างข้อกำหนดขอบเขตของงานฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตามรายละเอียดของโครงการฯ ใหม่ 3. เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกฎหมายลำดับรองฯ (กฎหมายลูก) ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกมาภายหลัง คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานฯ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบปรับแก้รายละเอียดขอบเขตของงานฯ ใหม่ 4. คณะกรรมการฯ ต้องกำหนดขอบเขตของงานฯ ให้สอดคล้องกับรายละเอียดของโครงการ และวิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ผลงานมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมวด 4 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจแล้วมาจัดทำบัญชีรายการ เพื่อประกาศและส่งให้ผู้เสียภาษีแต่ละราย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 แต่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองต้องปรับแก้รายละเอียดของโครงการและขออนุมัติใหม่ จำนวน 2 ครั้ง จึงจะได้รับการจัดสรรงบกลางมาดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2562 จึงไม่สามารถดำเนินโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลทันภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 สำหรับการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2563 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ดังนั้น จึงทำให้ต้องมีการทบทวนสาระของร่างขอบเขตของงานฯ ใหม่ เพื่อการจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5.ผลการเผยแพร่ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ มีผุ้วิจารณ์ และส่งข้อเสนอแนะร่างขอบเขตของงานฯ ทำให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างรอบคอบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.50 (2020-06-26)

22.50

26/6/2563 : - เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว - พบว่า มีบริษัทส่งข้อเสนอแนะและวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน จำนวน 5 บริษัท ซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป - ขณะนี้ อยู่ระหว่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานพิจารณาว่า สมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของบริษัทหรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :มีผู้ให้ข้อเสนอแนะและวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน จำนวน 5 ราย จึงต้องพิจารณาว่า สมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือไม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.50 (2020-05-27)

22.50

27/5/2563 : รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) ได้โปรดให้ความเห็นชอบดำเนินการจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือ ที่ กท 1703/291 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ (คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 115/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บนเว็บไซต์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน เม.ย. 63

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-28)

10.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. คณะกรรมการพิจารณากำหนด TOR ได้ประชุมเพื่อทบทวนขอบเขตของงานฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 และได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดใน TOR ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำหนังสือนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตามหนังสือ ที่ กท 1703/291 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :เป็นโครงการที่มีรายละเอียดของงาค่อนข้างมากและมีการใช้งบประมาณสูง จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-26)

10.00

26/3/2563 : 1. จัดทำหนังสือเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือ ที่ กท 1703/497 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 2. รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์) ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรดสั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาเสนอด่วน ซึ่งได้ประสานแจ้งว่า ขอบเขตของงานบางส่วนยังไม่มีความชัดเจนและควรแก้ไข 3. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศได้มีหนังสือ ที่ กท 1703/187 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ขอให้คณะกรรมการ TOR พิจารณาทบทวนขอบเขตของงานและราคากลางให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการที่มีรายละเอียดของงาค่อนข้างมากและมีการใช้งบประมาณสูง จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ 4. คณะกรรมการ TOR ได้ประชุมเพื่อทบทวนขอบเขตของงานเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :เป็นโครงการที่มีรายละเอียดของงาค่อนข้างมากและมีการใช้งบประมาณสูง จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-26)

10.00

26/2/2563 : 1. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศพิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตของงานและราคากลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้ความเห็นชอบดำเนินการจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2020-01-27)

8.33

27/1/2563 : 1. คณะกรรมการกำหนด TOR ประชุมเพื่อปรับแก้รายละเอียดของ TOR ตามที่ได้มีการประชุมหารือกับสำนักการคลัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 2. อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR ปรับแก้รายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน ธ.ค. 62

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2019-12-26)

8.33

26/12/2562 :1. เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูงและมีรายละเอียดของงานค่อนข้างมาก จึงมีการประชุมหารือกับสำนักการคลัง เพื่อปรับรายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง (TOR) ให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 2. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศพิจารณาแล้ว จึงได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการกำหนด TOR เพื่อทบทวนรายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลางอีกครั้งหนึ่ง 3. คณะกรรมการกำหนด TOR ประชุมเพื่อปรับแก้รายละเอียดของ TOR ตามที่ได้มีการประชุมหารือกับสำนักการคลัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 4. อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR ปรับแก้รายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2019-11-29)

8.33

29/11/2562 : จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศพิจารณาให้ความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2019-10-30)

8.33

30/10/2562 : 1. จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศให้ความเห็นชอบ 2. อยู่ระหว่างประสานสำนักการคลัง เพื่อขอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และกรรมการตรวจรับพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมโครงการฯ - ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และกำหนดราคากลาง - ขอเห็นชอบ - จัดทำประกาศประกอบการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการหาผู้รับจ้าง (แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ - ดำเนินการตามขั้นตอนการจ้างฯ
:15%
เริ่มต้น :2019-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้างและลงนามในสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การดำเนินการตามสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2489

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2489

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 22.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.33

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
22.50

100 / 100
4
22.50

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **