รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) : 1800-0815

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00
100.0000
100 / 100
2
65.00
100.0000
100 / 100
3
77.50
100.0000
100 / 100
4
92.00
100.0000
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

(งปม.2563 ร้อยละ90 งปม.2564 ร้อยละ10) -ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเมื่อ31กรกฎาคม2562 -เห็นชอบร่างขอบเขตของงานฯและราคากลาง เมื่อ 23 สิงหาคม 2562 -เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาฯแล้ว เมื่อ 3 กันยายน2562 -คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯพิจารณา ข้อเสนอฯและคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคะแนนตาม เกณฑ์ด้านคุณภาพและราคารวมมากที่สุด ได้แก่ บริษัทแพลนเนอร์26 จำกัด และบริษัทซิตี้แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด -คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาและแจ้งผลการพิจารณาแก่ ที่ปรึกษาทุกราย เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2562 -ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯเมื่อวันที่ 29พฤศจิกายน2562 -อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาข้ั้นต้น (Inception Report)วันที่6มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณา การตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้นวันที่ 6มกราคม2563 -ดำเนินการสำรวจภาคสนามเบื้องต้น(พื้นที่ TestCase)ในวันที่ 6-8กุมภาพันธ์2563 -ประชุมหารือสรุปผลการดำเนินการสำรวจภาคสนาม เบื้องต้น(พื้นที่TestCase)เมื่อวันที่10มีนาคม2563 -เบิกจ่ายเงินงวดที่1(รายงานการศึกษาขั้นต้น) จำนวน1,489,000บาทสั่งจ่ายวันที่17มีนาคม2563 -ติดตามการนำส่งงานตามสัญญางวดที่๒(รายงาน การศึกษาขั้นกลาง)ซึ่งกำหนดส่งมอบงาน ในวันที่30มีนาคม2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษา ขั้นกลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุม เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่17เมษายน2563 -เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่2 (รายงานการ ศึกษาขั้นกลาง)จำนวนเงิน 3,722,500 บาท -เตรียมจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นฯ(ย่านท่า พระจันทร์-ท่าช้าง-ท่าเตียน)ในวันที่3กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ กรณีตัวอย่างดังนี้ 1)พื้นที่ท่าพระจันทร์-ท่าช้าง-ท่าเตียน จัดขึ้นใน วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2563 เวลา8.30-12.00น. ณ โรงแรมไอบิสสไตล์ กรุงเทพฯ 2)พื้นที่บางลำพู-ราชดำเนิน-วัดบวรนิเวศ จัดขึ้นใน วันพุธที่8กรกฎาคม2563เวลา8.30-12.00น. ณ โรงแรมไอบิสสไตล์ กรุงเทพฯ 3)พื้นที่สามแพร่ง-บำรุงเมือง-วัดสุทัศน์ จัดขึ้นใน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2563 เวลา8.30-12.00น. ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า 4)พื้นที่บ้านหม้อ-วังบูรพา-พาหุรัด-ปากคลองตลาด จัดขึ้นในวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2563 เวลา8.30-12.00น.ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า 5)พื้นที่บางยี่ขัน-วังหลัง-วัดอรุณ-กุฎีจีน จัดขึ้นใน วันพุธที่22กรกฎาคม2563 เวลา8.30-12.00น. ณ มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน -จัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นสร้าง ความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์มาตรการ การควบคุมพื้นที่ซ้อนทับในวันที่25สิงหาคม2563 ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น4 -จัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นสร้าง ความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ต่อมาตรการ การควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) ตามโครงการฯ เมื่อวันที่15กันยายน2563 ณ ห้องกรุงธน ชั้น3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ -ประชุมหารือแนวทางการกำหนดรายละเอียด มาตรการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับร่วมกัน ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์และฝั่งธนบุรีตรงข้าม กรุงรัตนโกสินทร์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกับ สำนักการโยธาและสำนักง่านเขตเมื่อวันพุธที่ 23กันยายน2563 เวลา13.30-16.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาขยายสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) คือ การศึกษาวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการนำมาตรการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับมาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เขตพื้นที่ซ้อนทับ หมายถึง พื้นที่ที่ถูกกำหนดเป็นย่านพิเศษซ้อนทับบนย่านพื้นฐาน (Underlying Zoning District) ซึ่งการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในย่านพิเศษนี้จะคำนึงถึงความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินของสถาบันหลักที่อยู่ในย่านพิเศษนั้นและสนับสนุนให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นเกิดความรู้สึกถึงความสำคัญของพื้นที่ (A Sense of Place)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. จำแนกขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ (รวมทุกขั้นตอนเท่ากับร้อยละ 100) 2. กำหนดสัดส่วนเนื้องานแต่ละขั้นตอนว่ามีเนื้องานร้อยละเท่าใด (พิจารณาจากความสำคัญของเนื้องานในขั้นตอนนั้น ๆ ) 3. นำสัดส่วนเนื้องานแต่ละขั้นตอนหารด้วยจำนวนวันที่ใช้จริงในช่วงรายงานผล) 4. หากในช่วงที่รายงานผลมีขั้นตอนงานมากกว่า 1 ขั้นตอนให้นำความก้าวหน้าของแต่ละขั้นตอนมารวมกัน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. รายงานการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและวิธีการในการนำมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ 2. คู่มือปฏิบัติการและเทคนิควิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
:เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด