ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) : 18000000-2503

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

92

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 92

เจ้าหน้าที่สำนักงานวางผังเมือง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

มาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) เป็นมาตรการเสริมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสำหรับพื้นที่ที่มีบทบาทความสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยข้อกำหนดที่ใช้จะมีความเข้มข้นและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง จึงควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ในรายละเอียดของมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ เพื่อให้เป็นมาตรการการควบคุมพื้นที่ซ้อนทับบนแผนผังและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางการปฏิบัติควบคู่ไปกับการใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอนเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1. โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) คือ การศึกษาวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการนำมาตรการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับมาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เขตพื้นที่ซ้อนทับ หมายถึง พื้นที่ที่ถูกกำหนดเป็นย่านพิเศษซ้อนทับบนย่านพื้นฐาน (Underlying Zoning District) ซึ่งการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในย่านพิเศษนี้จะคำนึงถึงความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินของสถาบันหลักที่อยู่ในย่านพิเศษนั้นและสนับสนุนให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นเกิดความรู้สึกถึงความสำคัญของพื้นที่ (A Sense of Place)

18050000/18050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการนำมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับมาร่วมใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อเสนอแนวทางและวิธีการ รวมทั้งกำหนดเขตพื้นที่ซ้อนทับที่มีความเหมาะสมในการนำมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับมาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

1.รายงานการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและวิธีการในการนำมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ มาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำคู่มือปฏิบัติการและเทคนิควิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning หรือ Overlay Control) จำนวนอย่างน้อย 1 เขตพื้นที่ซ้อนทับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-09-25)

92.00

25/9/2563 : ประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ต่อมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) ตามโครงการฯ เมือวันที่15กันยายน2563 ณ ห้องกรุงธน ชั้น3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ และประชุมหารือแนวทางการกำหนดรายละเอียดมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับร่วมกันในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์และฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกับสำนักการโยธา และสำนักง่านเขตเมื่อวันพุธที่23กันยายน2563 เวลา13.30-16.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาขยายสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2020-08-26)

81.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์มาตรการการควบคุมพื้นที่ซ้อนทับในวันที่25สิงหาคม2563 ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กรณีตัวอย่าง ดังนี้ 1)พื้นที่ท่าพระจันทร์-ท่าช้าง-ท่าเตียน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2563 เวลา8.30-12.00น. ณ โรงแรมไอบิสสไตล์ กรุงเทพฯ 2)พื้นที่บางลำพู-ราชดำเนิน-วัดบวรนิเวศ จัดขึ้นในวันพุธที่8กรกฎาคม2563 เวลา8.30-12.00น.ณ โรงแรมไอบิสสไตล์ กรุงเทพฯ 3)พื้นที่สามแพร่ง-บำรุงเมือง-วัดสุทัศน์ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2563 เวลา8.30-12.00น.ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า 4)พื้นที่บ้านหม้อ-วังบูรพา-พาหุรัด-ปากคลองตลาด จัดขึ้นในวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2563 เวลา8.30-12.00น.ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า 5)พื้นที่บางยี่ขัน-วังหลัง-วัดอรุณ-กุฎีจีน จัดขึ้นในวันพุธที่22กรกฎาคม2563 เวลา8.30-12.00น.ณ มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.50 (2020-06-26)

77.50

26/6/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นฯ (ย่่านท่าพระจันทร์-ท่าช้าง-ท่าเตียน) ในวันที่ 3กรกฎาคม2563 ณ โรงแรมไอบิสสไตล์กรุงเทพฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.34 (2020-05-26)

73.34

26/5/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่2 (รายงายการศึกษาขั้นกลาง)จำนวนเงิน3,722,500บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-04-28)

71.00

28/4/2563 : -ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นกลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่17เมษายน2563 -เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่2 (รายงานการศึกษาขั้นกลาง) จำนวนเงิน 3,722,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : -ประชุมหารือสรุปผลการดำเนินการสำรวจภาคสนามเบื้องต้น (พื้นที่ Test Case)เมื่อวันที่10มีนาคม2563 -เบิกจ่ายเงินงวดที่1(รายงานการศึกษาขั้นต้น)จำนวนเงิน1,489,000บาทสั่งจ่ายณวันทีี่17มีนาคม2563 -ติดตามการนำส่งงานตามสัญญางวดที่๒(รายงานการศึกษาขั้นกลาง)ซึ่งกำหนดส่งมอบงานในวันที่30มีนาคม2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-02-26)

58.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่าง -ลงนามสัญญาในวันที่29พฤศจิกายน2562 -ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่1 รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)เมื่อวันที่27ธันวาคม2562 -ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) เมื่อวันที่6มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุมเพื่อพิจารณาการตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น วันที่6มกราคม2563 -เบิกจ่ายเงินงวดที่1 (รายงานการศึกษาขั้นต้น) จำนวนเงิน 1,489,000 บาท -ดำเนินการสำรวจภาคสนามเบื้องต้น (พื้นที่ Test Case) ในวันที่ 6-8กุมภาพันธ์2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-01-29)

51.00

29/1/2563 : -ลงนามสัญญาในวันที่29พฤศจิกายน2562 -ที่่ปรึกษาส่งงานงวดที่1 รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) เมื่อวันที่27ธันวาคม2562 -ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาข้ั้นต้น(Inception Report)วันที่6มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณาการตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น วันที่6มกราคม2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-25)

45.00

25/12/2562 : ลงนามสัญญาในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2019-11-27)

39.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่าง -คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ พิจารณาข้อเสนอฯ ของที่ปรึกษา และคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคะแนนตามเกณฑ์ด้านคุณภาพและราคารวมมากที่สุด ได้แก่ บริษัทแพลนเนอร์26 จำกัด และบริษัทซิตีี้แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด -คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ เจรจาต่อรองราคากับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 1 พย.2562 -คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและแจ้งผลการพิจารณาแก่ที่ปรึกษาทุกราย เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2562 -ส่งร่างสัญญาให้นิติกรตรวจ เมื่อวันที่ 19 พย. 2562 -คาดว่าจะลงนามในสัญญาฯ วันที่ 29 พย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.75 (2019-10-28)

31.75

28/10/2562 : (งปม.2563 ร้อยละ90 งปม.2564 ร้อยละ10)-ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเมื่อ 31 ก.ค.2562 -เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลาง เมื่อ 23 ส.ค.2562 -เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯแล้ว เมื่อ 3 ก.ย.2562 -ส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอฯตามรายชื่อที่ได้รับจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อ 27 ก.ย.2562 -ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ เมื่อ 17 ต.ค.2562 -อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อจัดจ้างจนได้ผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการงบประมาณจนได้รับการอนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้างถึงลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ผู้รับจ้างส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ผู้รับจ้างส่งรายงานการศึกษาขั้นกลาง
:20%
เริ่มต้น :2020-01-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-02 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ผู้รับจ้างส่งร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
:25%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2503

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2503

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0815

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
77.50

100 / 100
4
92.00

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **