รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.1 (ก) ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (7 คะแนน) : 1900-0778

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในเดือน ต.ค.-ธ.ค.62 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ MIS จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในเดือน ม.ค.-มี.ค.63 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบMIS จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในเดือน เม.ย - มิ.ย.63 มี จำนวน 11 เรื่อง ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาเสร็จสิ้น ทั้งหมด 11 เรื่อง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม เรื่องร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่มีมาถึงกรุงเทพมหานคร ที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ของกรุงเทพมหานคร (MIS)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีคุณภาพโดยเร็วที่สุด และชี้แจงผู้ร้อง ภายใน 3 วัน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีคุณภาพโดยเร็วที่สุด และชี้แจงผู้ร้อง ภายใน 3 วัน - มีการบันทึกผลการดำเนินการที่สามารถตรวจสอบในระบบได้ อย่างมีคุณภาพโดยเร็วที่สุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด