ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 19000000-2778

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอมรรัตน์ นาคะเวช 0 2354 6858 ต่อ 223

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เรื่องร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่มีมาถึงกรุงเทพมหานคร ที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ของกรุงเทพมหานคร (MIS)

19010000/19010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้สามารถตรวจสอบเรื่องร้องเรียนโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีคุณภาพโดยเร็วที่สุด และชี้แจงผู้ร้อง ภายใน 3 วัน

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้สามารถตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้อย่างโปร่งใส - เป้าหมาย ร้อยละ 100 ( 7 คะแนน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

9/23/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/8/2563 : กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ระหว่างวันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2563 ปรากฎว่า มีเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ในระบบ MIS ทั้งหมด 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คือ ขอให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ตรวจสอบภายในลานจอดรถของพนักงานและเจ้าหน้าที่ มีบุคคลทั้งภายในและภายนอกเข้ามาค้าขาย ตั้งร้านสะดวกซื้อ (ประเภททั่วไป) รวมทั้งต่อไฟฟ้าของหลวงมาใช้ ทำให้พนักงานไม่มีที่จอดรถ ขอให้ตรวจสอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ได้ส่งเรื่องให้กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ตรวจสอบและรายงานผล ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานผลจากกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ระหว่างวันที่ 1 - 21 กรกฎาคม 2563 ปรากฎว่า มีเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านระบบบ MIS จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-23)

70.00

23/6/2563 : กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ระหว่างวันที่ 1 - 23 มิถุนายน 2563 ปรากฎว่า มีเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านระบบบ MIS จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตรวจสอบกิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ระหว่างวันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2563 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ผ่านระบบ MIS จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-21)

50.00

21/4/2563 : กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ระหว่างวันที่ 1 - 21 เมษายน 2563 ปรากฎว่า มีเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ MIS จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คือ 1. เลขที่รับแจ้ง 52854/63 (รท15) อยู่ระหว่างรอรายงานผลการตรวจสอบจากกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 2. เลขที่รับแจ้ง 53008/63 (รท16) อยู่ระหว่างรอรายงานผลการตรวจสอบจากกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

ระหว่างวันที่ 1-23 มีนาคม 2563 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนในระบบ MIS จำนวน 1 เรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคือ เลขที่รับแจ้ง 34705/63 (รท9) ดังนี้ เนื่องจาก สปภ.กทม. มีข้าราชการดับเพลิงบางอ้อเป็นโควิท จึงขอเลื่อนการอบรมประจำปีรุ่นปัจจุบันออกไปก่อน ส่วนรุ่นอื่น ๆ ตั้งแต่ 26 มี.ค.63 ให้อบรมรุ่นละ 100 คน ที่จ.เพชรบุรีปกติ ซึ่งเป็นการขัดกับที่นายกสั่งให้เลิกการชุมนุมคนต่าง ๆ และเลิกเคลื่อนย้ายคนจำนวนมากข้ามจังหวัด และก่อนหน้านี้ได้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางอ้อ มาช่วยเหตุอาคารถล่มที่ห้วยขวางซึ่งมีดับเพลิงจากหลายสถานีมาช่วยคิดว่าเชือจะแพร่ไปกี่คนแล้ว ซึ่งไม่เห็นมีการให้ตรวจแต่ละคนในเหตุเลย จึงขอให้ควบคุมโรคด้วยอย่าเห็นแต่เงินงบประมาณอย่างเดียว ... สำนักงานเลขานุการ มีหนังสือที่ กท 1801/501 แจ้งให้สำนักงานยุทธศสาตร์ฯ และกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 ตรวจสอบและรายงานผล ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-22)

30.00

22/2/2563 : กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ระหว่างวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฎว่า มีเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านระบบ MIS จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ระหว่างวันที่ 1 - 20 มกราคม 2563 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ MIS ทั้งหมด 3 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริหาร ระหว่างวันที่ 1 - 24 ธันวาคม 2562 ปรากฎว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 - 22 พฤศจิกายน 2562 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ MIS จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คือ เลขที่รับแจ้ง 149366/62 (รท.28) ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย ตามหนังสือกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 ที่ กท 1805/3313 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2778

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2778

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0778

ตัวชี้วัด : 3.1 (ก) ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (7 คะแนน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **