รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 2100-1029

ค่าเป้าหมาย ระดับความพึงพอใจ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับความพึงพอใจ : 3.6830

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับความพึงพอใจ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
3.58
100.0000
100 / 100
3
3.58
100.0000
100 / 100
4
3.68
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการที่กองงานผู้ตรวจราชการเชิญผู้แทนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการทอดแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 เรียบร้อย ผลปรากฏว่า สยป. ได้คะแนนความพึงพอใจ 3.575 อยู่ในระดับ “ มาก ”

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการทอดแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 เรียบร้อย อยู่ระหว่างรอผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-คะแนนผลเฉลี่ยความพึงพอใจของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ ผตร.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ ผตร.กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ ผตร.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด