ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล : 21000000-3146

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศิริพร ศิริผล โทร 1505

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร ที่หน่วยงานนั้น ๆ ให้บริการ ให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น

21010200/21010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยล่ะ 6

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-18)

100.00

18/08/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการได้ส่งผลการสำรวจครั้งที่ 2 ผลปรากฎว่าผลสำรวจความพึงพอใจของ สยป. คือ 3.970 ในระดับมาก

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : รอผลการทอดแบบสอบความพึงพอใจครั้งที่ 2 จากกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/06/2563 : จากการประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.63 ได้มอบหมายให้ สก.สยป. ดำเนินการนำผลสำรวจความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่ง สก.สยป. ได้เลือกหัวข้อ “ การให้บริการสืบค้น ระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ผลและรวดเร็ว คะแนน 3.409” มาปรับปรุงในการนี้ สก.สยป. ได้ประสาน กคพ. เพื่อดำเนินการนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ ลงในเว็บไซต์ สยป. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-05-28)

41.00

28/05/2563 : จากการประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.63 ได้มอบหมายให้ สก.สยป. ดำเนินการนำผลสำรวจความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่ง สก.สยป. ได้เลือกหัวข้อ “ การให้บริการสืบค้น ระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ผลและรวดเร็ว คะแนน 3.409” มาปรับปรุงในการนี้ สก.สยป. ได้ประสาน กคพ. เพื่อดำเนินการนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ ลงในเว็บไซต์ สยป. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-30)

30.00

30/04/2563 : จากการประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.63 ได้มอบหมายให้ สก.สยป. ดำเนินการนำผลสำรวจความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่ง สก.สยป. ได้เลือกหัวข้อ “ การให้บริการสืบค้น ระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ผลและรวดเร็ว คะแนน 3.409” มาปรับปรุง ในการนี้ สก.สยป. ได้ประสาน กคพ. เพื่อดำเนินการนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ ลงในเว็บไซต์ สยป. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการได้ส่งผลการสำรวจครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.62 - 5 ก.พ.63) ผลปรากฎว่าผลสำรวจความพึงพอใจของ สยป. คือ 3.575 ในระดับมาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-24)

10.00

24/02/2563 : สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการทอดแบบเรียบร้อย อยู่ระหว่างรอผลการทอดแบบครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/01/2563 : อยู่ระหว่างการทอดแบบสอบถามของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองงานผู้ตรวจราชการเชิญผู้แทนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางการดำเนินการจากกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างการประสานกองงานผู้ตรวจเพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานกองงานผู้ตรวจเพื่อทราบแนวทางการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ผู้แทนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 3
:กองงานผู้ตรวจราชการได้ส่งผลการสำรวจครั้งที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:กองงานผู้ตรวจราชการส่งผลการสำรวจครั้งที่ 2
:40%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3146

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3146

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1029

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ระดับความพึงพอใจ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับความพึงพอใจ : 3.6830

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับความพึงพอใจ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.58

100 / 100
3
3.58

100 / 100
4
3.68

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **