รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 2300-0822

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
73.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ทั้งหมดจำนวน 24 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 16 เรื่อง คงค้างปีงบประมาณเดิมจำนวน 1 เรื่อง คงค้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 16 ธันวาคม 2562 จำนวน 8 เรื่อง รวมคงค้างทั้งหมดจำนวน 9 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (1ต.ค.2562 – 31 มี.ค.2563) รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนมกราคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทั้งหมดจำนวน 55 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 48 เรื่อง คงค้างปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 เรื่อง คงค้างประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 10 มีนาคม 2563 จำนวน 6 เรื่อง รวมคงค้างทั้งหมดจำนวน 7 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการตามขั้นตอน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่อง สวท. สามารถตอบรับเรื่องที่ได้รับแจ้งภายใน 1 วันทำการ เพื่อดำเนินการแก้ไข และได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ/พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ สวท. มีการตอบรับผ่านระบบ ขั้นตอนที่ 2 การรายงานการติดตามผล สามารถจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้น และติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการมีการติดตามทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน (ยกเว้นเดือน ก.พ. จะเป็นวันสุดท้ายของเดือน) ขั้นตอนที่ 3 การส่งรายงานประจำเดือน สามารถรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวทุกเดือน และนำส่งสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (1ต.ค.2562 – 30 มิ.ย.2563) รายงานเรื่องร้องเรียน ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ทั้งหมด จำนวน 77 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 74 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. เลขที่รับแจ้ง172292/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับการซ่อมแซมตาข่ายสนามฟุตบอลสนามกีฬาศูนย์กีฬารามอินทรา คงค้าง 181 วัน ขณุะนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง 2. เลขที่รับแจ้ง 85351/63 ของสำนักงานนัทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชน บางขุนเทียน มีการจัดเลี้ยงเปิดเพลงเสียงดังหลังเวลา 18.00 น. คงค้าง 5 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ ตรวจสอบชี้แจง 3. เลขที่รับแจ้ง85669/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน เปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการจากเดิมเป็น 15.00 น.-17.30 น. สมาชิกขอให้พิจารณาเปิดให้บริการเช่นเดิมตามเวลา 10.00-18.30 น. คงค้าง 5 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง สรุปผลการดำเนินการตามขั้นตอน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่อง สวท. สามารถตอบรับเรื่องที่ได้รับแจ้งภายใน 1 วันทำการ เพื่อดำเนินการแก้ไข และได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ/พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ สวท. มีการตอบรับผ่านระบบ ขั้นตอนที่ 2 การรายงานการติดตามผล สามารถจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้น และติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการมีการติดตามทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน (ยกเว้นเดือน ก.พ. จะเป็นวันสุดท้ายของเดือน) ขั้นตอนที่ 3 การส่งรายงานประจำเดือน สามารถรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวทุกเดือน และนำส่งสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายงานเรื่องร้องเรียนในระบบ MIS ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีทั้งหมดจำนวน 80 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 77 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1.เลขที่รับแจ้ง172292/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับการซ่อมแซมตาข่ายสนามฟุตบอลสนามกีฬาศูนย์กีฬารามอินทรา คงค้าง 190 วัน ขณุะนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง 2.เลขที่รับแจ้ง90545/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนในสวนพระนคร ถนนลาดกระบัง เปิดให้เข้าเฉพาะเจ้าหน้าที่ ไม่พบจุดคัดกรองโควิด-19 คงค้าง 6 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ตรวจสอบชี้แจง 3.เลขที่รับแจ้ง91153/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนสะพานสูงและห้องสมุดสะพานสูง ช่วงโควิ-19 ช่วงเย็นไม่สามารถใช้บริการห้องสมุดฯได้ ขอให้พิจารณาเปิดให้บริการ คงค้าง 5 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- เรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง เรื่องที่ประชาชน ผู้รับบริการ หรือหน่วยงานภายนอกแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ มายังกรุงเทพมหานครเพื่อขอรับบริการ ขอความช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทาเหตุ ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- การประเมินผล/การดำเนินการ จำนวน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่อง พิจารณาจากจำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่หน่วยงานตอบรับภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ฯ แจ้งดำเนินการ เพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ/พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับผ่านระบบ (รายงานครั้งที่ 1) ขั้นตอนที่ 2 การรายงานการติดตามผล พิจารณาจำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ได้รับการจัดการจากหน่วยงานที่ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้น และเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ยังระบุอยู่ระหว่างดำเนินการต้องมีการติดตามความคืบหน้าทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน จนกว่าการดำเนินการแล้วเสร็จ ขั้นตอนที่ 3 การส่งรายงานประจำเดือนพิจารณาการจัดทำรายงานของหน่วยงานเพื่อสรุปการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน และนำส่งให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเท่านั้น

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- การประเมินผล/การดำเนินการ จำนวน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่อง พิจารณาจากจำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่หน่วยงานตอบรับภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ฯ แจ้งดำเนินการ เพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ/พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับผ่านระบบ (รายงานครั้งที่ 1) ขั้นตอนที่ 2 การรายงานการติดตามผล พิจารณาจำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ได้รับการจัดการจากหน่วยงานที่ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้น และเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ยังระบุอยู่ระหว่างดำเนินการต้องมีการติดตามความคืบหน้าทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน จนกว่าการดำเนินการแล้วเสร็จ ขั้นตอนที่ 3 การส่งรายงานประจำเดือนพิจารณาการจัดทำรายงานของหน่วยงานเพื่อสรุปการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน และนำส่งให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเท่านั้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด