ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ ผู้รับบริการ : 23000000-3606

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปรัชญา สีดาพันธ์ โทร. 2523

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง เรื่องที่ประชาชน ผู้รับบริการ หรือหน่วยงานภายนอกแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ มายังกรุงเทพมหานครเพื่อขอรับบริการ ขอความช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทาเหตุ ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร

23010000/23010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่ปรากฎในเรื่องระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

สามารถจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่ปรากฎในเรื่องระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดได้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วรายงานเรื่องร้องเรียนในระบบเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 มีทั้งหมดจำนวน 115 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 108 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 7 เรื่อง ดังนี้ 1. เลขที่รับแจ้ง 990263/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนกำแพงเพชร 3 เขตจตุจักร ภายในสวนดังกล่าว บริเวณสนามเทนนิส เดิมเคยมีการปิดปรับปรุงซ่อมแซม ประมาณช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 แต่ปัจจุบันพบว่าพื้นสนามเทนนิสมีลักษณะพองขึ้นมา และหลุดร่อน เมื่อลูกเทนนิสกระทบกับพื้นแล้วจะไม่เด้งขึ้นมา เกรงอาจเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมโดยไม่ได้มาตรฐาน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเเละเเก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น *** ขณะนี้ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) แจ้งกลุ่มงานออกแบบ สำนักงานเลขานุการแล้ว เพื่อให้ผู้รับเหมาเข้าไปตรวจสอบแล้ว แต่ขณะนี้มีฝนตกต่อเนื่องผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงได้ คงค้าง จำนวน 61 วัน 2.เลขที่รับแจ้ง118674/63 ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เกี่ยวกับ แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 200801339 วันที่ 26 ส.ค. 63 เวลา 17.00 น. ดิฉันใช้บริการสระว่ายน้ำของศูนย์เยาวชนฯ ไทย-ญี่ปุ่น พบสมาชิกที่ลงสระ เพศชาย อายุ 50-60 ปี ศีรษะล้านแบบไข่ดาว ตรงส้นเท้าของคุณลุง มีแผลที่มีลักษณะกึ่งแผลเปิดเรื้อยรังกึ่งแผลตกสะเก็ดทั่วบริเวณสนเท้าทั้ง 2 ข้าง เดินขากะเผลกๆ มีลักษณะเป็นที่น่ารังเกียจ ขัดกับกฎของสระ ที่ห้ามผู้เป็นโรคผิวหนังที่เป็นที่น่ารังเกียจลงสระ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสระว่ายน้ำ ตรวจสอบสุขภาพของสมาชิกที่ใช้บริการเบื้องต้นอย่างเคร่งครัดก่อนให้ลงสระ เพื่อรักษาความสะอาดค่ะ โทรติดต่อกลับผู้ร้องแล้ว เพื่อทวนข้อมูล ไม่รับสาย เมื่อวันที่ 26/08/2563 เวลา 19.36 น. รายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ ข้อมูลนั้น ***ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบดำเนินการ ***อยู่ระหว่างให้ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ตรวจสอบและชี้แจง เรื่องคงค้าง จำนวน 20 วัน 3.เลขที่รับแจ้ง 112179/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนสะพานสูง เจ้าหน้าที่ประจำห้องยิมออกกำลังกายไช้วาจาไม่สุภาพ แสดงกริยาไม่เหมาะสม ***ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ตรวจสอบชี้แจง คงค้าง จำนวน 13 วัน 4.เลขที่รับแจ้ง 121324/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ปิดป้ายประกาศงดใช้สนามฟุตบอลแต่มีการให้ทีมสโมสรเข้ามาใช้สนามฟุตบอล ***ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ตรวจสอบชี้แจงทั้งนี้ได้ประสานผู้ร้องแล้วว่าเนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์ควบคุมและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 คงค้าง จำนวน 5 วัน 5.เลขที่รับแจ้ง 126782/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับห้องน้ำผู้หญิงจำนวน 3 ห้อง ฝักบัวน้ำแรงกระจายและราวตากผ้าไม่แข็งแรง และขอให้เจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาด อยู่ระหว่างให้รวบรวมเอกสารชี้แจง จำนวนวัน คงค้าง 5 วัน 6.เลขที่รับแจ้ง 127618/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬารามอินทรามีการใช้เครื่องขยายเสียงเปิดเสียงดังผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง อยู่ระหว่างให้ตรวจสอบชี้แจง จำนวนวัน คงค้าง 1 วัน 7.เลขที่รับแจ้ง 128677/63 ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เกี่ยวกับการเปิดปิดประตูเข้าออกในการให้สมาชิกและคนทั่วไปเข้าออกในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันบริการ อยู่ระหว่างให้ตรวจสอบชี้แจงชี้แจง จำนวนวัน คงค้าง 1 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบระยะเวลาทำให้การแก้ไขเรื่องร้องเรียนล่าช้าแต่ได้รับความร่วมมือในทุกส่วนราชการทำให้การรายงานผลความคืบหน้าในระบบ MIS เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อกำหนด และกรอบระยะเวลา

** อุปสรรคของโครงการ :ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบระยะเวลาทำให้การแก้ไขเรื่องร้องเรียนล่าช้าแต่ได้รับความร่วมมือในทุกส่วนราชการทำให้การรายงานผลความคืบหน้าในระบบ MIS เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อกำหนด และกรอบระยะเวลา

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-08)

95.00

8/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานเรื่องร้องเรียนในระบบเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2563 มีทั้งหมดจำนวน 111 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 107 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1. เลขที่รับแจ้ง 990263/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนกำแพงเพชร 3 เขตจตุจักร ภายในสวนดังกล่าว บริเวณสนามเทนนิส เดิมเคยมีการปิดปรับปรุงซ่อมแซม ประมาณช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 แต่ปัจจุบันพบว่าพื้นสนามเทนนิสมีลักษณะพองขึ้นมา และหลุดร่อน เมื่อลูกเทนนิสกระทบกับพื้นแล้วจะไม่เด้งขึ้นมา เกรงอาจเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมโดยไม่ได้มาตรฐาน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเเละเเก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น *** ขณะนี้ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) แจ้งกลุ่มงานออกแบบ สำนักงานเลขานุการแล้ว เพื่อให้ผู้รับเหมาเข้าไปตรวจสอบแล้ว แต่ขณะนี้มีฝนตกมรสุมผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงได้ คงค้าง จำนวน 54 วัน 2.เลขที่รับแจ้ง118674/63 ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เกี่ยวกับ แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 200801339 วันที่ 26 ส.ค. 63 เวลา 17.00 น. ดิฉันใช้บริการสระว่ายน้ำของศูนย์เยาวชนฯ ไทย-ญี่ปุ่น พบสมาชิกที่ลงสระ เพศชาย อายุ 50-60 ปี ศีรษะล้านแบบไข่ดาว ตรงส้นเท้าของคุณลุง มีแผลที่มีลักษณะกึ่งแผลเปิดเรื้อยรังกึ่งแผลตกสะเก็ดทั่วบริเวณสนเท้าทั้ง 2 ข้าง เดินขากะเผกๆ มีลักษณะเป็นที่น่ารังเกียจ ขัดกับกฎของสระ ที่ห้ามผู้เป็นโรคผิวหนังที่เป็นที่น่ารังเกียจลงสระ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสระว่ายน้ำ ตรวจสอบสุขภาพของสมาชิกที่ใช้บริการเบื้องต้นอย่างเคร่งครัดก่อนให้ลงสระ เพื่อรักษาความสะอาดค่ะ โทรติดต่อกลับผู้ร้องแล้ว เพื่อทวนข้อมูล ไม่รับสาย เมื่อวันที่ 26/08/2563 เวลา 19.36 น. รายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ ข้อมูลนั้น ***ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบดำเนินการ ***อยู่ระหว่างให้ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ตรวจสอบและชี้แจง เรื่องคงค้าง จำนวน 13 วัน 3.เลขที่รับแจ้ง 112179/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนสะพานสูง เจ้าหน้าที่ประจำห้องยิมออกกำลังกายไช้วาจาไม่สุภาพ แสดงกริยาไม่เหมาะสม ***ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ตรวจสอบชี้แจง คงค้าง จำนวน 6 วัน 4.เลขที่รับแจ้ง 121324/63 ของกองการกีฬา เกายวกับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ปิดป้ายประกาศงดใช้สนามฟุตบอลแต่มีการให้ทีมสโมสรเข้ามาใช้สนามฟุตบอล ***ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ตรวจสอบชี้แจง คงค้าง จำนวน 9 วัน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 ทำให้การบริการไม่สามรถดำเนินการได้อย่างเต็มที่

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 ทำให้การบริการไม่สามรถดำเนินการได้อย่างเต็มที่

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-24)

85.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเรื่องร้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2563 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีทั้งหมดจำนวน 118 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 111 เรื่อง คงค้างอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 7 เรื่อง ดังนี้ 1.เลขที่รับแจ้ง 99023/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับพื้นสนามเทนนิสศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศพอง ทำให้ลูกไม่กระเด้ง คงค้าง 39 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างให้บริษัทผู้รับเหมาเข้าไปตรวจสอบพื้นที่แต่เนื่องจากฝนตกจึงไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงได้ 2.เลขที่รับแจ้ง 110860/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับผู้ร้องสอบถามเจ้าหน้าที่เรื่องการตรวจรับงานติดบาร์โค้ดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สะพานสูง แต่เกิดการโต้เถียงเจ้าหน้าที่ คงค้าง จำนวน 7 วัน 3. เลขที่รับแจ้ง 111003/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับห้องฟิตเนสศูนย์เยาวชนเกียกกายอุปกรณ์ไม่เพียงพอแต่พบเจ้าหน้าที่มาร่วมออกกำลังกาย คงค้างจำนวน 13 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 4.เลขที่รับแจ้ง 113313/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับผู้ใช้บริการเสนอให้ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเปิบริการตามเวลาปกติถึงเวลา 21.00 น. คงค้าง จำนวน 12 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 5.เลขที่รับแจ้ง 116224/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนคลองกุ่มให้ติดราวแขวนเสื้อผ้าเช็ดตัวในห้องน้ำและปรับระดับน้ำฝักบัวไม่ให้กระจาย คงค้าง จำนวน 2 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบดำเนินการ 6.เลขที่รับแจ้ง 116290/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนหลักสี่พื้นที่จอดรถยนต์มีที่จอดรถจักรยานยนต์กีดขวาง คงค้าง จำนวน 2 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบดำเนินการ 7.เลขที่รับแจ้ง 116290/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนหลักสี่ผู้มาใช้บริการต้องการให้เปิดประตูศูนย์เพื่อเปิดที่จอดรถจักรยายนต์เช่นเดิม จาก เวลา 06.00 น. เป็นเวลา 04.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ยังอยู่ในระยะผ่อนปรนสถานที่ ระยะที่ 4 ตามคำสั่ง ศบค. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ศูนย์บริการต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัดไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ยังอยู่ในระยะผ่อนปรนสถานที่ ระยะที่ 4 ตามคำสั่ง ศบค. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ศูนย์บริการต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัดไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-07)

85.00

7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงาน​เรื่องร้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม​ 2563​ มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวน 97 เรื่อง​ ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วจำนวน​ 94 เรื่อง​ คงค้างอยู่ระหว่างดำเนินการ​ จำนวน​ 3​ เรื่อง​ ดังนี้ 1.เลขที่รับแจ้ง99023/63​ ของกองการกีฬา​ เกี่ยวกับพื้นสนามเทนนิส​ที่พึ่งปรับปรุงมีสภาพพองและหลุดกร่อนลูกเทนนิสไม่กระเด้ง​ คงค้าง​ 22 วัน​ ขณะนี้อยู่ระหว่างให้กลุ่มงานออกแบบ​ แจ้งบริษัทเข้าไปตรวจสอบ 2.เลขที่รับแจ้ง103680/63​ ของศูนย์เยาวชน​ กทม.(ไทย-ญี่ปุ่น)​ เกี่ยวกับขอให้เปิดสนาม​ให้ใช้วิ่งออกกำลังกายในวันหยุด​ คงค้าง​ 13​ วัน​ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอตรวจสอบเอกสารชี้แจง 3.เลขที่รับแจ้ง107501/63​ ของกองการกีฬา​ เกี่ยวกับหน.ศูนย์กีฬาได้แจ้งให้ผู้มาใช้บริการออกรอคิวกลางแดดใช้คำพูดไม่เหมาะสม​ คงค้างจำนวน​ 3​ วัน​ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอตรวจสอบชี้แจง

** ปัญหาของโครงการ :ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างมาตราการเฝ้าระวังโควิด-19 ทำให้มีอุปสรรคการให้บริการ

** อุปสรรคของโครงการ :ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างมาตราการเฝ้าระวังโควิด-19 ทำให้มีอุปสรรคการให้บริการ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-15)

75.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเรื่องร้องเรียนในระบบ MIS ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มีทั้งหมดจำนวน 90 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 85 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1.เลขที่รับแจ้ง172292/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับการซ่อมแซมตาข่ายขอความเห็นชอบ กำหนดราคากลางเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง 2.เลขที่รับแจ้ง94154/63 ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เกี่ยวกับขอให้ตรวจสอบการรับสมัครเรียนกิจกรรมทางออนไลน์ที่รับเพียง 10 คน มีการรับสมัครจริงหรือไม่ คงค้าง 12 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 3.เลขที่รับแจ้ง94863/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์สร้างสุขทุกวัยหลักสี่ พบเจ้าหน้าที่ไม่เปิดห้องกิจกรรมตามวันเวลากิจกรรมเต้น คงค้าง 6 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 4.เลขที่รับแจ้ง96195/63 ของกองการสังคีต เกี่ยวกับกิจกรรมการอบรมโครงการดนตรีขับร้อง พบมีปัญหาวิทยากรไม่สามารถควบคุมการสอนและให้ประธานดูแลแทนมีการเรียกเก็บเงินหาผลประโยชน์และเรื่องชู้สาวทั้งที่มีงบประมาณ คงค้าง 6 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 5. .เลขที่รับแจ้ง98800/63ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เกี่ยวกับขอให้มีการใช้การลงทะเบียนและคัดกรองในการใช้บริการสำหรับสมาชิกและผู้ไม่มีบัตรสมาชิกด้วยมาตรฐานเดียวกัน คงค้าง 1 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ยังอยู่ในระยะผ่อนปรนสถานที่ ระยะที่ 5 ตามคำสั่ง ศบค. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ศูนย์บริการต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัดไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ยังอยู่ในระยะผ่อนปรนสถานที่ ระยะที่ 5 ตามคำสั่ง ศบค. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ศูนย์บริการต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัดไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-07-01)

73.00

1/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเรื่องร้องเรียนในระบบ MIS ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีทั้งหมดจำนวน 80 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 77 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1.เลขที่รับแจ้ง172292/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับการซ่อมแซมตาข่ายสนามฟุตบอลสนามกีฬาศูนย์กีฬารามอินทรา คงค้าง 190 วัน ขณุะนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง 2.เลขที่รับแจ้ง90545/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนในสวนพระนคร ถนนลาดกระบัง เปิดให้เข้าเฉพาะเจ้าหน้าที่ ไม่พบจุดคัดกรองโควิด-19 คงค้าง 6 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ตรวจสอบชี้แจง 3.เลขที่รับแจ้ง91153/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนสะพานสูงและห้องสมุดสะพานสูง ช่วงโควิด-19 ช่วงเย็นไม่สามารถใช้บริการห้องสมุดฯได้ ขอให้พิจารณาเปิดให้บริการ คงค้าง 5 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ยังอยู่ในระยะผ่อนปรนสถานที่ ระยะที่ 4 ตามคำสั่ง ศบค. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ศูนย์บริการต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัดไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ยังอยู่ในระยะผ่อนปรนสถานที่ ระยะที่ 4 ตามคำสั่ง ศบค. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ศูนย์บริการต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัดไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเรื่องร้องเรียนในระบบ MIS ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีทั้งหมดจำนวน 77 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 74 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1.เลขที่รับแจ้ง172292/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับการซ่อมแซมตาข่ายสนามฟุตบอลสนามกีฬาศูนย์กีฬารามอินทรา คงค้าง 181 วัน ขณุะนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง 2.เลขที่รับแจ้ง85351/63 ของสำนักงานนัทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนบางขุนเทียนมีการจัดเลี้ยงเปิดเพลงเสียงดังหลังเวลา 18.00 น. คงค้าง 5 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ตรวจสอบชี้แจง 3.เลขที่รับแจ้ง85669/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการจากเดิมเป็น 15.00 น.-17.30 น. สมาชิกขอให้พิจารณาเปิดให้บริการเช่นเดิมตามเวลา 10.00-18.30 น. คงค้าง 5 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังและติดตามป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในระยะผ่อนปรนสถานที่ระยะที่ 4 ตามมาตรการคำสั่ง ศคบ. ทำให้การให้บริการของศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ฯ ที่ต้องเปิดให้บริการตามคำสั่งและเจ้าหน้าที่มี WFH ทำให้การติดตามเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนผู้ใช้บริการไม่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วเพราะต้องประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังและติดตามป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในระยะผ่อนปรนสถานที่ระยะที่ 4 ตามมาตรการคำสั่ง ศคบ. ทำให้การให้บริการของศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ฯ ที่ต้องเปิดให้บริการตามคำสั่งและเจ้าหน้าที่มี WFH ทำให้การติดตามเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนผู้ใช้บริการไม่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วเพราะต้องประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-01)

65.00

01/06/2563 : รายงานเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2563 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 มีทั้งหมดจำนวน 65 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสินแล้วจำนวน 64 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง ดังนี้ 1.เลขที่รับแจ้ง172292/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬารามอินทราตาข่ายสนามฟุตบอลชำรุด คงค้าง จำนวน 160 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง 2.เลขที่รับแจ้ง74142/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมีการจองคอร์ทสนามเทนนิสให้กันล่วงหน้า คงค้าง 7 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ศูนย์กีฬาฯตรวจสอบ 3.เลขที่รับแจ้ง74211/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมีการจองคอร์ทสนามเทนนิสให้กันล่วงหน้า คงค้าง 7 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ศูนย์กีฬาฯตรวจสอบ 4.เลขที่รับแจ้ง75443/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมาชิกขอให้ขยายเวลาบัตรสมาชิกเนื่องจากสถานการณ์โควิดสมาชิกไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ตามมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราว คงค้าง 6 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ศูนย์กีฬาฯตรวจสอบ 5.เลขที่รับแจ้ง78559/63 ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เกี่ยวกับที่จอรถบริเวณประตู1-5 เมื่อมีการขับรถออกจะมีการจอดกักที่ไว้ให้กันทำให้สมาชิกอื่นไม่สามารถมาจอดได้คงค้าง วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ศูนย์เยาวชนฯตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3 ทำให้การประสานงานล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-05-21)

62.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานเรื่องร้องเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 62 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 61 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ 1.เลขที่รับแจ้ง 172292/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับสนามฟุตซอลศูนย์กีฬารามอินทราตาข่ายล้อมสนาม ชำรุดคงค้างจำนวน 149 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผู้บริหาร กทม. อนุมัติเงินบำรุงศูนย์

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้การติดต่อประสานงานล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้การติดต่อประสานงานล่าช้า

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-05-07)

58.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานเรื่องร้องเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-7 พฤษภาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 62 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 57 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 5 เรื่อง คงค้างเดิมในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 เรื่อง รวม เรื่องคงค้างจำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1.เลขที่รับแจ้ง 89162/62 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบเครื่องกรองน้ำสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนหนองจอกชำรุด คงค้างจำนวน 306 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา หลังจากยื่นเสนอราคา ภายใน 30 วัน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 2.เลขที่รับแจ้ง 151251/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับระบบเครื่องกรองน้ำสระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งครุ )ชำรุด เป็นระยะเวลา 2 เดือน คงค้างจำนวน 177 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง 3.เลขที่รับแจ้ง 170975/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งครุ )และสระว่ายน้ำปิดให้บริการเป็นเวลานาน ชำรุดคงค้างจำนวน 138 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง 4.เลขที่รับแจ้ง 172292/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับสนามฟุตซอลศูนย์กีฬารามอินทราตาข่ายล้อมสนาม ชำรุดคงค้างจำนวน 135 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผู้บริหาร กทม. อนุมัติเงินบำรุงศูนย์ 5.เลขที่รับแจ้ง 61133/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับให้ตรวจสอบการจัดงานรดน้ำผู้สูงอายุที่พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. แห่งที่ 1 (จตุจักร) คงค้าง 7 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างชี้แจง 6.เลขที่รับแจ้ง 63788/63 ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เกี่ยวกับการเปิดให้บริการกิจกรรมในศูนย์เยาวชนฯ แต่ยังเปิดประตูเข้าออกประตูเดียว คงค้าง 4 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การติดตามร้องเรียนล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การติดตามร้องเรียนล่าช้า

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-24)

55.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเรื่องร้องเรียนประจำเดือนเมษายน 2563 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-24 เมษายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 59 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 56 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3 เรื่อง คงค้างเดิมจำนวน 1 เรื่อง รวม เรื่องคงค้างจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.เลขที่รับแจ้ง 89162/62 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบเครื่องกรองน้ำสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนหนองจอกชำรุด คงค้างจำนวน 282 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา หลังจากยื่นเสนอราคา ภายใน 30 วัน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 2.เลขที่รับแจ้ง 151251/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับระบบเครื่องกรองน้ำสระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งครุ )ชำรุด เป็นระยะเวลา 2 เดือน คงค้างจำนวน 164 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง 3.เลขที่รับแจ้ง 170975/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งครุ )และสระว่ายน้ำปิดให้บริการเป็นเวลานาน ชำรุดคงค้างจำนวน 114 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง 4.เลขที่รับแจ้ง 172292/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับสนามฟุตซอลศูนย์กีฬารามอินทราตาข่ายล้อมสนาม ชำรุดคงค้างจำนวน 122 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผู้บริหาร กทม. อนุมัติเงินบำรุงศูนย์

** ปัญหาของโครงการ :กทม. อยู่ในช่วงสถานการ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้การแก้ไขเรื่องร้องเรียนล่าช้า เพราะศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ห้องสมุด จุดบริการต่างๆ ปิดทำการชั่วคราว

** อุปสรรคของโครงการ :กทม. อยู่ในช่วงสถานการ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้การแก้ไขเรื่องร้องเรียนล่าช้า เพราะศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ห้องสมุด จุดบริการต่างๆ ปิดทำการชั่วคราว

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-04-08)

53.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนมกราคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 ทั้งหมดจำนวน 58 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 52 เรื่อง คงค้างปีงบประมาณเดิมจำนวน 1 เรื่อง คงค้างประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 10 มีนาคม 2563 จำนวน 5 เรื่อง รวมคงค้างทั้งหมดจำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1. เลขที่รับแจ้ง 89162/62 ของสำนักงานนันทนาการฯ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนหนองจอกสระว่ายน้ำปิดให้บริการเวลานาน คงค้าง 277 วัน ขณะนี้ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ ครั้งที่ 2 2. เลขที่รับแจ้ง 139720/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อุปกรณ์ฟิตเนสชำรุดมานานและผว.กทม. ได้ลงตรวจพื้นที่แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณ คงค้าง 173 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือค้ำประกันสัญญา 3. .เลขที่รับแจ้ง 151251/62 ของกองการกีฬา สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมดระบบกรองน้ำเสีย 2 เดือน คงค้าง 148 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 4.เลขที่รับแจ้ง 170975/62 ของกองการกีฬาเกี่ยวกับสระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด เครื่องปั้มน้ำเสีย ผู้ร้องเป็นโรคหัวใจต้องการว่ายน้ำ คงค้าง 109 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 5.เลขที่รับแจ้ง 172292/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬารามอินทรา ตาข่ายสนามฟุตบอลชำรุดแล้วไม่มีกั้นทำให้ผู้วิ่งออกกำลังกายไม่ได้รับความปลอดภัย คงค้าง 106 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้เงินบำรุงศูนย์เพื่อปรับปรุงแก้ไข 6.เลขที่รับแจ้ง 24561/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับสนามเทนนิสศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศที่พึ่งปรับปรุงได้ชำรุดพื้นโป่งขึ้น พบมีจุดแตกร้าว คงค้าง 43 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างให้บริษัทเข้าไปซ่อมแซมตามสัญญาค้ำประกันงาน

** ปัญหาของโครงการ :มีคำสั่งปิดทำการศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ตามสถานการณ์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ทำให้การติดต่อประสานงานเรื่องร้องเรียนล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :มีคำสั่งปิดทำการศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ตามสถานการณ์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ทำให้การติดต่อประสานงานเรื่องร้องเรียนล่าช้า

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนมกราคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทั้งหมดจำนวน 55 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 48 เรื่อง คงค้างปีงบประมาณเดิมจำนวน 1 เรื่อง คงค้างประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 10 มีนาคม 2563 จำนวน 6 เรื่อง รวมคงค้างทั้งหมดจำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1. เลขที่รับแจ้ง 89162/62 ของสำนักงานนันทนาการฯ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนหนองจอกสระว่ายน้ำปิดให้บริการเวลานาน คงค้าง 262 วัน ขณะนี้ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ ครั้งที่ 2 2. เลขที่รับแจ้ง 139720/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อุปกรณ์ฟิตเนสชำรุดมานานและผว.กทม. ได้ลงตรวจพื้นที่แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณ คงค้าง 158 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือค้ำประกันสัญญา 3. .เลขที่รับแจ้ง 151251/62 ของกองการกีฬา สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมดระบบกรองน้ำเสีย 2 เดือน คงค้าง 133 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 4.เลขที่รับแจ้ง 170975/62 ของกองการกีฬาเกี่ยวกับสระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด เครื่องปั้มน้ำเสีย ผู้ร้องเป็นโรคหัวใจต้องการว่ายน้ำ คงค้าง 94 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 5.เลขที่รับแจ้ง 172292/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬารามอินทรา ตาข่ายสนามฟุตบอลชำรุดแล้วไม่มีกั้นทำให้ผู้วิ่งออกกำลังกายไม่ได้รับความปลอดภัย คงค้าง 81 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้เงินบำรุงศูนย์เพื่อปรับปรุงแก้ไข 6.เลขที่รับแจ้ง 24561/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับสนามเทนนิสศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศที่พึ่งปรับปรุงได้ชำรุดพื้นโป่งขึ้น พบมีจุดแตกร้าว คงค้าง 28 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างให้บริษัทเข้าไปซ่อมแซมตามสัญญาค้ำประกันงาน 7.เลขที่รับแจ้ง 32896/63 ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เกี่ยวกับสมาชิกเทเบิลเทนนิสทะเลาะวิวาทกันและถูกห้ามเข้ามาใช้บริการฝ่ายเดียวขอให้อนุญาตเข้าใช้บริการ คงค้าง 5 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง

** ปัญหาของโครงการ :ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าทำให้แก้ไขร้องเรียนในระบบล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าทำให้แก้ไขร้องเรียนในระบบล่าช้า

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-03-10)

47.00

10/3/2563 : รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนมีนาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ทั้งหมดจำนวน 52 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 41 เรื่อง คงค้างปีงบประมาณเดิมจำนวน 1 เรื่อง คงค้างประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 10 มีนาคม 2563 จำนวน 11 เรื่อง รวมคงค้างทั้งหมดจำนวน 12 เรื่อง ได้แก่ 1. เลขที่รับแจ้ง 89162/62 ของสำนักงานนันทนาการฯ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนหนองจอกสระว่ายน้ำปิดให้บริการเวลานาน คงค้าง 248 วัน ขณะนี้ได้รับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ ครั้งที่ 2 2. เลขที่รับแจ้ง 139720/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อุปกรณ์ฟิตเนสชำรุดมานานและผว.กทม. ได้ลงตรวจพื้นที่แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณ คงค้าง 144 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือค้ำประกันสัญญา 3. .เลขที่รับแจ้ง 151251/62 ของกองการกีฬา สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมดระบบกรองน้ำเสีย 2 เดือน คงค้าง 119 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 4.เลขที่รับแจ้ง 170975/62 ของกองการกีฬาเกี่ยวกับสระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด เครื่องปั้มน้ำเสีย ผู้ร้องเป็นโรคหัวใจต้องการว่ายน้ำ คงค้าง 80 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 5.เลขที่รับแจ้ง 172292/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬารามอินทรา ตาข่ายสนามฟุตบอลชำรุดแล้วไม่มีกั้นทำให้ผู้วิ่งออกกำลังกายไม่ได้รับความปลอดภัย คงค้าง 77 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้เงินบำรุงศูนย์เพื่อปรับปรุงแก้ไข 6.เลขที่รับแจ้ง 1050/63 ของสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เกี่ยวกับขอความช่วยเหลือได้รับผลกระทบจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารชี้แจง คงค้าง 41 วัน 7.เลขที่รับแจ้ง 24561/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับสนามเทนนิสศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศที่พึ่งปรับปรุงได้ชำรุดพื้นโป่งขึ้น พบมีจุดแตกร้าว คงค้าง 14 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 8.เลขที่รับแจ้ง 29196/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับขอทราบการอนุมัติโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐเยอรมนี ช่วงระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 คงค้าง 4 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 9.เลขที่รับแจ้ง 29507/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีการตัดแต่งต้นไม้รอบสวนทำให้ไม่มีร่มเงาจอดรถ คงค้าง 3 วัน 10.เลขที่รับแจ้ง 29676/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนบางขุนเทียนมีคนมาใช้บริการสระว่ายน้ำ โรงยิม จำนวนมาก ควรให้ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด19 คงค้าง 3 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 11. .เลขที่รับแจ้ง 29717/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนบางขุนเทียนบริเวณศษลาพักผ่อนสวนสมเด็จย่ามีคนจรจัดมานอนพักผ่อน ควรให้ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด19 คงค้าง 2 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 12.เลขที่รับแจ้ง30704/63 ของกองการกีฬาเกี่ยวกับการย้ายลานแอโรบิคศูนย์กีฬารามอินทราไปรวมในลานกีฬา คงค้าง 0 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง

** ปัญหาของโครงการ :ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างใช้ระยะเวลานานทำให้การแก้ไขร้องเรียนล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างใช้ระยะเวลานานทำให้การแก้ไขร้องเรียนล่าช้า

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-19)

45.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนมกราคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งหมดจำนวน 43 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 33 เรื่อง คงค้างปีงบประมาณเดิมจำนวน 1 เรื่อง คงค้างประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 10 เรื่อง รวมคงค้างทั้งหมดจำนวน 11 เรื่อง ได้แก่ 1. เลขที่รับแจ้ง 89162/62 ของสำนักงานนันทนาการฯ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนหนองจอกสระว่ายน้ำปิดให้บริการเวลานาน คงค้าง 228 วัน ขณะนี้ได้รับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบราคากลาง 2. เลขที่รับแจ้ง 139720/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อุปกรณ์ฟิตเนสชำรุดมานานและผว.กทม. ได้ลงตรวจพื้นที่แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณ คงค้าง 124 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาผู้ชนะการประกวดราคา 3. .เลขที่รับแจ้ง 151251/62 ของกองการกีฬา สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมดระบบกรองน้ำเสีย 2 เดือน คงค้าง 99 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ผอ.สวท. อนุมัติงบประมาณเมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 4.เลขที่รับแจ้ง 170975/62 ของกองการกีฬาเกี่ยวกับสระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด เครื่องปั้มน้ำเสีย ผู้ร้องเป็นโรคหัวใจต้องการว่ายน้ำ คงค้าง 60 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ผอ.สวท. อนุมัติงบประมาณเมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 5.เลขที่รับแจ้ง 172292/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬารามอินทรา ตาข่ายสนามฟุตบอลชำรุดแล้วไม่มีกั้นทำให้ผู้วิ่งออกกำลังกายไม่ได้รับความปลอดภัย คงค้าง 57 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอแบบประมาณราคาเพื่อขออนุมัติเงินบำรุงศูนย์ 6.เลขที่รับแจ้ง 1050/63 ของสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เกี่ยวกับขอความช่วยเหลือได้รับผลกระทบจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสำนักงานเขตวัฒนา ปรับปรุงทำความสะอาด โดย ผอ.สวท. ตรวจพื้นที่เมื่อวันที่ 17 ก.พ.63 คงค้าง 21 วัน 7.เลขที่รับแจ้ง 18562/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาประชานิเวศน์มีการติดป้ายประกาศแจ้งสถานที่จอดรถของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ทำให้ผู้มาใช้บริการเดือดร้อน ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ศูนย์กีฬาตรวจสอบชี้แจง คงค้าง 7 วัน 8.เลขที่รับแจ้ง 18668/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สะพานสูง พบมีเจ้าหน้าที่จำนวน 5-6 คน จับกลุ่มคุยเสียงดังรบกวนสมาชิก คงค้าง 7 วัน 9.เลขที่รับแจ้ง 20346/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา(บางบอน) บริเวณสนามฟุตบอลพบนักฟุตบอลจับกลุ่มตั้งวงดื่มสุราส่งเสียงดัง คงค้าง 3 วัน 10.เลขที่รับแจ้ง 20367/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา(บางบอน) บริเวณสนามฟุตบอลพบนักฟุตบอลจับกลุ่มตั้งวงดื่มสุราส่งเสียงดัง ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ศูนย์กีฬาฯตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจง คงค้าง 3 วัน 11.เลขที่รับแจ้ง 21177/63 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับห้องสมุดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบริการและอธิบายผู้มาใช้บริการชาวต่างชาติบ่อยครั้งขอให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่นับถืออิสลามมาปฏิบัติงานแทน ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ห้องสมุดฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจง คงค้าง 2 วัน

** ปัญหาของโครงการ :การขอนุมัติจัดสรรงบประมาณล่าช้าทำให้การแก้ไขเรื่องร้องเรียนล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :การขอนุมัติจัดสรรงบประมาณล่าช้าทำให้การแก้ไขเรื่องร้องเรียนล่าช้า

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-04)

42.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนมกราคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งหมดจำนวน 37 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 31 เรื่อง คงค้างปีงบประมาณเดิมจำนวน 1 เรื่อง คงค้างประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 27 มกราคม 2563 จำนวน 6 เรื่อง รวมคงค้างทั้งหมดจำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1. เลขที่รับแจ้ง89162/62 ของสำนักงานนันทนาการฯ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนหนองจอกสระว่ายน้ำปิดให้บริการเวลานาน คงค้าง 213 วัน ขณะนี้ได้รับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างและประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ 2. เลขที่รับแจ้ง139720/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อุปกรณ์ฟิตเนสชำรุดมานานและผว.กทม. ได้ลงตรวจพื้นที่แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณ คงค้าง 109 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3. .เลขที่รับแจ้ง151251/62 ของกองการกีฬา สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมดระบบกรองน้ำเสีย 2 เดือน คงค้าง 84 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์หาผู้รับจ้าง 4.เลขที่รับแจ้ง 170975/62 ของกองการกีฬาเกี่ยวกับสระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด เครื่องปั้มน้ำเสีย ผู้ร้องเป็นโรคหัวใจต้องการว่ายน้ำ คงค้าง 45 วัน อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินบำรุงศูนย์ฯ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 5.เลขที่รับแจ้ง 172292/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬารามอินทรา ตาข่ายสนามฟุตบอลชำรุดแล้วไม่มีกั้นทำให้ผู้วิ่งออกกำลังกายไม่ได้รับความปลอดภัย คงค้าง 42 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินบำรุงศูนย์ฯเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 6.เลขที่รับแจ้ง1050/63 ของสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เกี่ยวกับขอความช่วยเหลือได้รับผลกระทบจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน คงค้าง 6 วัน 7.เลขที่รับแจ้ง10802/63 ของสำนักงานนันทาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการแจกของรางวัลงานวันเด็กศูนย์เยาวชนเกียกกาย คงค้าง 8 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการชี้แจง

** ปัญหาของโครงการ :การขออนุมัติงบประมาณเงินบำรุงศูนย์ล่าช้าทำให้ไม่สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้เพราะไม่มีงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :การขออนุมัติงบประมาณเงินบำรุงศูนย์ล่าช้าทำให้ไม่สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้เพราะไม่มีงบประมาณ

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนมกราคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2563 ทั้งหมดจำนวน 33 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 26 เรื่อง คงค้างปีงบประมาณเดิมจำนวน 1 เรื่อง คงค้างประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 27 มกราคม 2563 จำนวน 7 เรื่อง รวมคงค้างทั้งหมดจำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1. เลขที่รับแจ้ง89162/62 ของสำนักงานนันทนาการฯ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนหนองจอกสระว่ายน้ำปิดให้บริการเวลานาน คงค้าง 205 วัน ขณะนี้ได้รับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2. เลขที่รับแจ้ง139720/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อุปกรณ์ฟิตเนสชำรุดมานานและผว.กทม. ได้ลงตรวจพื้นที่แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณ คงค้าง 101 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง ขณะนี้อยู่ระหว่างTOR ครั้งที่3 3.เลขที่รับแจ้ง143442/62 ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เกี่ยวกับไฟสปอตไลท์สนามฟุตบอลชำรุด คงค้าง 92 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบและชี้แจง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน 4.เลขที่รับแจ้ง151251/62 ของกองการกีฬา สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมดระบบกรองน้ำเสีย 2 เดือน คงค้าง 76 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างหาบริษัทผู้รับเหมาและติดป้ายแจ้งประชาชนทราบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินบำรุงศูนย์ฯเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 5.เลขที่รับแจ้ง 170975/62 ของกองการกีฬาเกี่ยวกับสระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด เครื่องปั้มน้ำเสีย ผู้ร้องเป็นโรคหัวใจต้องการว่ายน้ำ คงค้าง 37 วัน อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินบำรุงศูนย์ฯเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 6.เลขที่รับแจ้ง 172292/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬารามอินทรา ตาข่ายสนามฟุตบอลชำรุดแล้วไม่มีกั้นทำให้ผู้วิ่งออกกำลังกายไม่ได้รับความปลอดภัย คงค้าง 34 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินบำรุงศูนย์ฯเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 7.เลขที่รับแจ้ง9566/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนชักพฤษมาลาแอโรบิกเสียงดัง คงค้าง 5 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบดำเนินการ 8.เลขที่รับแจ้ง3723/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับปรับปรุงสนามกีฬาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติล่าช้าและขอติดตั้งตู้น้ำดื่มเย็น คงค้าง 0 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :การของบประมาณเพื่อแก้ไขร้องเรียนล่าช้าทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้รวดเร็ว

** อุปสรรคของโครงการ :การของบประมาณเพื่อแก้ไขร้องเรียนล่าช้าทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้รวดเร็ว

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-10)

35.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนมกราคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ทั้งหมดจำนวน 32 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 25 เรื่อง คงค้างปีงบประมาณเดิมจำนวน 6 เรื่อง คงค้างประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 10 มกราคม 2563 จำนวน 1 เรื่อง รวมคงค้างทั้งหมดจำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1. เลขที่รับแจ้ง89162/62 ของสำนักงานนันทนาการฯ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนหนองจอกสระว่ายน้ำปิดให้บริการเวลานาน คงค้าง 188 วัน ขณะนี้ได้รับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินบำรุงศูนย์ฯเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 2. เลขที่รับแจ้ง139720/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อุปกรณ์ฟิตเนสชำรุดมานานและผว.กทม. ได้ลงตรวจพื้นที่แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณ คงค้าง 84 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินบำรุงศูนย์ฯเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 3.เลขที่รับแจ้ง143442/62 ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เกี่ยวกับไฟสปอตไลท์สนามฟุตบอลชำรุด คงค้าง 75 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบและชี้แจง ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินบำรุงศูนย์ฯเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 4. .เลขที่รับแจ้ง151251/62 ของกองการกีฬา สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมดระบบกรองน้ำเสีย 2 เดือน คงค้าง 59 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างหาบริษัทผู้รับเหมาและติดป้ายแจ้งประชาชนทราบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินบำรุงศูนย์ฯเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 5.เลขที่รับแจ้ง 170975/62 ของกองการกีฬาเกี่ยวกับสระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด เครื่องปั้มน้ำเสีย ผู้ร้องเป็นโรคหัวใจต้องการว่ายน้ำ คงค้าง 20 วัน อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินบำรุงศูนย์ฯเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 6.เลขที่รับแจ้ง 172292/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬารามอินทรา ตาข่ายสนามฟุตบอลชำรุดแล้วไม่มีกั้นทำให้ผู้วิ่งออกกำลังกายไม่ได้รับความปลอดภัย คงค้าง 17 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินบำรุงศูนย์ฯเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 7.เลขที่รับแจ้ง2926/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาอ่อนนุชสนามฟุตบอลบริเวณลู่วิ่งไฟสปอตไลท์ไม่สามารถเปิดได้ทุกดวง คงค้าง 2 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :การติดต่อสื่อสารระบบอินเตอร์เน็ตและmisอาคารธานีนพรัตน์ไม่สะดวกมากๆ

** อุปสรรคของโครงการ :การติดต่อสื่อสารระบบอินเตอร์เน็ตและmisอาคารธานีนพรัตน์ไม่สะดวกมากๆ

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนธันวาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ทั้งหมดจำนวน 26 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 17 เรื่อง คงค้างปีงบประมาณเดิมจำนวน 1 เรื่อง คงค้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 24 ธันวาคม 2562 จำนวน 8 เรื่อง รวมคงค้างทั้งหมดจำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ 1. เลขที่รับแจ้ง89162/62 ของสำนักงานนันทนาการฯ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนหนองจอกสระว่ายน้ำปิดให้บริการเวลานาน คงค้าง 171 วัน ขณะนี้ได้รับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เลขที่รับแจ้ง139720/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อุปกรณ์ฟิตเนสชำรุดมานานและผว.กทม. ได้ลงตรวจพื้นที่แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณ คงค้าง 67 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 3.เลขที่รับแจ้ง143442/62 ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เกี่ยวกับไฟสปอตไลท์สนามฟุตบอลชำรุด คงค้าง 58 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบและชี้แจง 4. .เลขที่รับแจ้ง151251/62 ของกองการกีฬา สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมดระบบกรองน้ำเสีย 2 เดือน คงค้าง 42 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างหาบริษัทผู้รับเหมาและติดป้ายแจ้งประชาชนทราบแล้ว 5.เลขที่รับแจ้ง166447/62 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับขอเพิ่มวิทยากรสอนลีลาศศูนย์เยาวชนบางกะปิ คงค้าง 11 วัน อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 6.เลขที่รับแจ้ง166497/62 ของกองการสังคีต เกี่ยวกับนายปาฏิหาริย์ฯ จัดทำดนตรีเพลงพระบาทสมเด็จพรวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปณิธาณ พร้อมนำเด็กโรงเรียนคฤหบดีและวัดราชาธิวาส ผู้สื่อข่าวเข้าพบผู้ว่าฯ วันที่ 9 ธ.ค.62 แล้วขอให้ดำเนินการขอพระราชทานอนุญาตเผยแพร่บทเพลงดังกล่าวเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 คงค้าง 11 วัน อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 7.เลขที่รับแจ้ง167066/62 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอสมุดเมืองจ้องมองประชาชนเหมือนเป็นขโมย คงค้าง 8 วัน อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 8.เลขที่รับแจ้ง169365/62 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์สร้างสุขทุกวัยลุมพินี คงค้าง 6 วัน อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 9.เลขที่รับแจ้ง 170975/62 ของกองการกีฬาเกี่ยวกับสระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด เครื่องปั้มน้ำเสีย ผู้ร้องเป็นโรคหัวใจต้องการว่ายน้ำ คงค้าง 3 วัน อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง

** ปัญหาของโครงการ :มีการเคลื่อนย้ายสถานที่ทำงานของสำนักงานเลขานุการทำให้ระบบmis ล่ม

** อุปสรรคของโครงการ :มีการเคลื่อนย้ายสถานที่ทำงานของสำนักงานเลขานุการทำให้ระบบmis ล่ม

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-16)

25.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนธันวาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ทั้งหมดจำนวน 24 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 16 เรื่อง คงค้างปีงบประมาณเดิมจำนวน 1 เรื่อง คงค้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 16 ธันวาคม 2562 จำนวน 8 เรื่อง รวมคงค้างทั้งหมดจำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ 1. เลขที่รับแจ้ง89162/62 ของสำนักงานนันทนาการฯ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนหนองจอกสระว่ายน้ำปิดให้บริการเวลานาน คงค้าง 163 วัน ขณะนี้ได้รับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เลขที่รับแจ้ง139720/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อุปกรณ์ฟิตเนสชำรุดมานานและผว.กทม. ได้ลงตรวจพื้นที่แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณ คงค้าง 59 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 3.เลขที่รับแจ้ง143442/62 ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เกี่ยวกับไฟสปอตไลท์สนามฟุตบอลชำรุด คงค้าง 50 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบและชี้แจง 4. .เลขที่รับแจ้ง151251/62 ของกองการกีฬา สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมดระบบกรองน้ำเสีย 2 เดือน คงค้าง 34 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างหาบริษัทผู้รับเหมาและติดป้ายแจ้งประชาชนทราบแล้ว 5.เลขที่รับแจ้ง164152/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับกองการกีฬาไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณลานจอดรถศูนย์ กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบางบอน คงค้าง 5 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 6.เลขที่รับแจ้ง160560/62 ของกองการกีฬาเกี่ยวกับการจองสนามแบดมินตันล่วงหน้าศูนย์กีฬารามอินทรา คงค้าง 4 วัน 7.เลขที่รับแจ้ง165767/62 ของกองการกีฬาเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ภายในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คงค้าง 4 วัน 8.เลขที่รับแจ้ง166447/62 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับขอเพิ่มวิทยากรสอนลีลาศศูนย์เยาวชนบางกะปิ คงค้าง 3 วัน 9.เลขที่รับแจ้ง166497/62 ของกองการสังคีต เกี่ยวกับนายปาฏิหาริย์ฯ จัดทำดนตรีเพลงพระบาทสมเด็จพรวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปณิธาณ พร้อมนำเด็กโรงเรียนคฤหบดและวัดราชาธิวาส ผู้สื่อข่าวเข้าพบผู้ว่าฯ วันที่ 9 ธ.ค.62 แล้วขอให้ดำเนินการขอพระราชทานอนุญาตเผยแพร่บทเพลงดังกล่าวเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 คงค้าง 3 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ระบบสัณญาณอินเตอร์เน็ตและmis ล่มบ่อย

** อุปสรรคของโครงการ :ระบบสัณญาณอินเตอร์เน็ตและmis ล่มบ่อย

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-25)

18.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ทั้งหมดจำนวน 156 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 162 เรื่อง คงค้าง จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1. เลขที่รับแจ้ง89162/62 ของสำนักงานนันทนาการฯ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนหนองจอกสระว่ายน้ำปิดให้บริการเวลานาน คงค้าง 142 วัน ขณะนี้ได้รับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง 2. .เลขที่รับแจ้ง138530/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับครูสอนว่ายน้ำศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ประจำวันอาทิตย์ใช้วาจาไม่สุภาพในการสอนและชอบตบตีศีรษะนักเรียน คงค้าง 39 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 3.เลขที่รับแจ้ง139720/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อุปกรณ์ฟิตเนสชำรุดมานานและผว.กทม. ได้ลงตรวจพื้นที่แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณ คงค้าง 38 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 4.เลขที่รับแจ้ง143442/62 ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เกี่ยวกับไฟสปอตไลท์สนามฟุตบอลชำรุด คงค้าง 29 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบและชี้แจง 5.เลขที่รับแจ้ง151251/62 ของกองการกีฬา สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมดระบบกรองน้ำเสีย 2 เดือน คงค้าง 13 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างหาบริษัทผู้รับเหมาและติดป้ายแจ้งประชาชนทราบแล้ว 6.เลขที่รับแจ้ง153890/62 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนลุมพินีขุ่นมัว คงค้าง 7 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง

** ปัญหาของโครงการ :ระบบสัณญาณอินเตอร์เน็ตอาคารธานีนพรัตน์ล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ระบบสัณญาณอินเตอร์เน็ตอาคารธานีนพรัตน์ล่าช้า

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-08)

12.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทั้งหมดจำนวน 157 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 150 เรื่อง คงค้าง จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1. เลขที่รับแจ้ง89162/62 ของสำนักงานนันทนาการฯ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนหนองจอกสระว่ายน้ำปิดให้บริการเวลานาน คงค้าง 125 วัน ขณะนี้ได้รับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง 2. .เลขที่รับแจ้ง138530/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับครูสอนว่ายน้ำศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ประจำวันอาทิตย์ใช้วาจาไม่สุภาพในการสอนและชอบตบตีศีรษะนักเรียน คงค้าง 22 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 3.เลขที่รับแจ้ง139720/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อุปกรณ์ฟิตเนสชำรุดมานานและผว.กทม. ได้ลงตรวจพื้นที่แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณ คงค้าง 21 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 4.เลขที่รับแจ้ง141267/62 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนสะพานสูงเปิดเครื่องขยายเสียงกิจกรรมแอโรบิกดังรบกวนผู้อาศัยข้างเคียง เคยร้องเรียนและแก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 แต่ยังพบกรณีเสียงดังรบกวน คงค้าง 17 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 5.เลขที่รับแจ้ง143442/62 ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เกี่ยวกับไฟสปอดตไลท์สนามฟุตบอลชำรุด คงค้าง 12 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบและชี้แจง 6.เลขที่รับแจ้ง146047/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน เจ้าหน้าที่รกษาความปลอดภัย ไม่โบกรถเข้าออก คงค้าง 7 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 7.เลขที่รับแจ้ง147764/62 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับห้องเธียเตอร์ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเปลี่ยนการใช้บริการห้องคาราโอเกะ ทำให้สมาชิกไม่สะดวก คงค้าง 2 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบและชี้แจง

** ปัญหาของโครงการ :การขอจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณล่าช้าทำให้การไม่สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้

** อุปสรรคของโครงการ :การขอจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณล่าช้าทำให้การไม่สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-25)

8.00

รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ทั้งหมดจำนวน 3 เรื่อง คงค้างเดิมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงปัจจุบัน จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1. เลขที่รับแจ้ง89162/62 ของสำนักงานนันทนาการฯ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนหนองจอกสระว่ายน้ำปิดให้บริการเวลานาน คงค้าง 111 วัน ขณะนี้ได้รับงบประมาณอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง 2.เลขที่รับแจ้ง97949/62 ของสำนักงานนันทนาการฯ เกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าส่องสว่างศูนย์เยาวชนคลองสามวาชำรุดหลายดวงและเครื่องปรับอากาศในสนามแบดมินตันชำรุดเวลานาน ขณะนี้อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศที่ชำรุด คงค้าง 92 วัน 3.เลขที่รับแจ้ง108077/62 ของสำนักงานนันทนาการฯ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนบางขุนเทียนบริเวณสวนสมเด็จย่าฯ สะพานไม่ข้ามคูน้ำชำรุด 3 จุด ที่ซ่อมแซมเพียงนำแผ่นกระเบื้องมาวางทับและต้นไม้ปรับแต่งเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ บ่อน้ำมีปลาตายเน่าเหม็น คงค้าง 71 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างให้สำนักการโยธาดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซม เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม นี้ 4.เลขที่รับแจ้ง138530/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับครูสอนว่ายน้ำศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ประจำวันอาทิตย์ใช้วาจาไม่สุภาพในการสอนและชอบตบตีศีรษะนักเรียน คงค้าง 8 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 5.เลขที่รับแจ้ง139720/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อุปกรณ์ฟิตเนสชำรุดมานานและผว.กทม. ได้ลงตรวจพื้นที่แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณ คงค้าง 7 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง 6.เลขที่รับแจ้ง108077/62 ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชนสะพานสูงเปิดเครื่องขยายเสียงกิจกรรมแอโรบิกดังรบกวนผู้อาศัยข้างเคียง เคยร้องเรียนและแก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 แต่ยังพบกรณีเสียงดังรบกวน คงค้าง 3 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง

** ปัญหาของโครงการ :การขอจัดสรรงบประมาณล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :การขอจัดสรรงบประมาณล่าช้า

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:นับถัดจากวันที่ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ฯ แจ้งดำเนินการ เพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ/พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับผ่านระบบ (รายงานครั้งที่ 1)
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การรายงานการติดตามผล พิจารณาจำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ได้รับการจัดการจากหน่วยงานที่ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้น และเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ยังระบุอยู่ระหว่างดำเนินการต้องมีการติดตามความคืบหน้าทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน จนกว่าการดำเนินการแล้วเสร็จ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การส่งรายงานประจำเดือนพิจารณาการจัดทำรายงานของหน่วยงานเพื่อสรุปการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน และนำส่งให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเท่านั้น
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3606

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3606

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0822

ตัวชี้วัด : 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **