รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (ตัวชี้วัดที่ 4.2) : 5006-0974

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 1/63 2.จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง R1(63) 3.เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 4.เสนอขออนุมัติโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่าง ส่วนราชการทั้ง 3 แห่ง จัดทำข้อปฏิบัติ เวียนให้บุคลากรในส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติ -ให้ความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงในส่วนราชการ ทั้ง 3 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. เตรียมรวบรวมผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการ แบบ OCC3 (63) 2. สำเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 แบบ R2 (63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของโครงการฯ 2.รวบรวมเอกสาร/หลักฐานในการดำเนินกิจกรรม ส่งให้สำนักอนามัยเพื่อทำการตรวจประเมิน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักงานอนามัยกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักงานอนามัยกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

โครงการนี้ไม่มีการเก็บข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด