รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 5007-0771

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.รอแนวทางหลักเกณฑ์ รายละเอียด จากกองงานผู้ตรวรจราชการกรุงเทพมหานคร 2.ดำเนินการพิจารณากำหนดนำ้หนักคะแนนแต่ละข้อของแบบสำรวจความพึงพอใจจากหน่วยงานกนุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหนังสือสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก ที่ กท 0409/1436 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หนังสือกองงานผู้ตรวรจราชการกรุงเทพมหานครที่ กท 0409/286 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 แจ้งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตดุสิต โดยคะแนนผลสำรวจฯ ครั้งที่ 1 ได้คะแนน 4.246 คำถามที่ได้รับบริการให้ความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับ คือ เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ (เช่น ไม่เรียกรับผลประโยชน์) 4.543 ท่านได้รับบริการตามลำดับ ก่อน-หลัง ไม่ถูกลัดคิว 4.533 เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ 4.501 และคำถามที่ได้รับบริการให้ความพึงพอใจต่ำสุด 3 อันดับ คือ มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ 3.691 ท่านชอบข้อมูลในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก หรือไลน์ ของสำนักงานเขต 3.996 สำนักงานเขตสามารถควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษได้ดี เช่นฝุ่น ควันดำ ไม่มีขยะในคูคลอง ฯลฯ 4.042

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทอดแบบสอมถามความพึงพอใจของผู้รับบริการฯครั้งที่2 โดยเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์(นิด้า)เมื่อวันที่27 พฤษภาคม2563 และวันที่8มิถุนายน2563 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายคณะผู้สำรวจจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการทอดแบบสอบถามจะดำเนินการสำรวจ 2 ครั้ง ดังนี้ -ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 จำนวน 250 ชุด คณะผู้สำรวจจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เข้ามาสำรวจที่สำนักงานเขตดุสิตครั้งที่ 1 โดยได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามจากประชาชนที่มาใช้บริการของทั้ง 10 ฝ่าย สำนักงานเขตดุสิต ได้คะแนน 4.246 โดยได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 4.543 ด้านเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต (เช่น ไม่เรียกรับผลประโยชน์) และคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด 3.691 ด้านการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ -ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 8 มิถุนายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มาสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเขตดุสิต ปรับตามน้ำหนักแล้วได้ 4.497 ข้อคำถามที่ผู้บริการให้ความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับ คือ ข้อ 1.เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต (เช่น ไม่เรียกรับผลประโยชน์) คะแนนเฉลี่ย 4.737 ข้อ 2 ท่านได้รับบริการตามลำดับ ก่อน -หลัง ไม่ถูกลัดคิว คะแนนเฉลี่ย 4.699 ข้อ 3 เจ้าหน้าที่ที่มีความเอาใจใส่และคอยช่วยเหลือ คะแนนเฉลี่ย 4.667 และข้อคำถามที่ผู้รับบริการให้ความพึงพอใจต่ำสุด 3 อันดับ คือ ข้อ 1.มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ คะแนนเฉลี่ย 4.060 ข้อ 2.สำนักงานเขตมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในเขต เช่น การฝึกอาชีพ การดูแลผู้สูงอายุ บ้านหนังสือ ลานกีฬา ฯลฯ คะแนนเฉลี่ย 4.340 ข้อ 3.สำนักงานเขตสามารถจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในตรอก/ซอย คะแนนเฉลี่ย 4.355 และกองงานผู้ตรวจราชการ ได้มีหนังสือ ที่ กท 0409/771 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 แจ้งเรื่องขอเชิญประชุมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องภาณุรังสีบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตดุสิตสรุปคะแนนความพึงพอใจฯ ได้ดังนี้ สรุปผลตามระดับความพึงพอใจ = คะแนนผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 + คะแนนผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 โดยความพึงพอใจฯ = 4.246 + 4.497 =4.372

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามแนวทางของคณะผุ้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามแนวทางของคณะผุ้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามแนวทางของคณะผุ้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27