ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยคณะผู้ตรวจราชการ : 50070000-3266

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ว่าที่ร.ต.ญ.สุลัยวรรณ มัธยัสถ์ โทร. 5408-5409

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามเงื่อนไขที่ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกำหนด.ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

50070100/50070100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 2. เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตดุสิต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ครั้งที่ 2 ของสำนักงานเขตดุสิต ปรับตามนำหนักแล้วได้ 4.497 ข้อคำถามที่ผู้บริการให้ความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับ คือ ข้อ 1.เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต (เช่น ไม่เรียกรับผลประโยชน์) คะแนนเฉลี่ย 4.737 ข้อ 2. ท่านได้รับบริการตามลำดับ ก่อน -หลัง ไม่ถูกลัดคิว คะแนนเฉลี่ย 4.699 ข้อ 3 เจ้าหน้าที่ที่มีความเอาใจใส่และคอยช่วยเหลือ คะแนนเฉลี่ย 4.667 และข้อคำถามที่ผู้รับบริการให้ความพึงพอใจต่ำสุด 3 อันดับ คือ ข้อ 1.มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ คะแนนเฉลี่ย 4.060 ข้อ 2.สำนักงานเขตมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในเขต เช่น การฝึกอาชีพ การดูแลผู้สูงอายุ บ้านหนังสือ ลานกีฬา ฯลฯ คะแนนเฉลี่ย 4.340 ข้อ 3.สำนักงานเขตสามารถจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในตรอก/ซอย คะแนนเฉลี่ย 4.355

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอผลสรุปรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ครั้งที่ 2 จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-23)

70.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสอมถามความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ครั้งที่ 2 จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการดำเนินการทอดแบบสอมถามความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ครั้งที่ 2 จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการดำเนินการทอดแบบสอมถามความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ครั้งที่ 2 จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลสรุปคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ครั้งที่ 1 ของสำนักงานเขตดุสิต ได้คะแนน 4.246 โดยได้รับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 4.543 ด้านเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต (เช่น ไม่เรียกรับผลประโยชน์) และคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด 3.691 ด้านการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอผลสรุปคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ครั้งที่ 1 จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-17)

20.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการทอดแบบสอมถามความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 จำนวน 250 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-16)

5.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางหลักเกณฑ์ รายละเอียด จากกองงานผู้ตรวรจราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-23)

5.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางหลักเกณฑ์ รายละอียด จากกองงานผู้ตรวรจราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางกำหนดจากกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รอกำหนดแนวทางจากส่วนกลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินสรุปผลความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3266

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3266

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0771

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **