ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยคณะผู้ตรวจราชการ : 50070000-3266

สำนักงานเขตดุสิต

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

ว่าที่ร.ต.ญ.สุลัยวรรณ มัธยัสถ์ โทร. 5408-5409

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามเงื่อนไขที่ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกำหนด.ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

50070100/50070100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 2. เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตดุสิต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-17)

20.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการทอดแบบสอมถามความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 จำนวน 250 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-16)

5.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางหลักเกณฑ์ รายละเอียด จากกองงานผู้ตรวรจราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-23)

5.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางหลักเกณฑ์ รายละอียด จากกองงานผู้ตรวรจราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางกำหนดจากกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รอกำหนดแนวทางจากส่วนกลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินสรุปผลความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3266

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3266

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0771

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **