รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า 5.1 จำนวนครั้งในการตั้งจุดกวดขัน/วัน 5.2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า : 5008-0798

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00
100.0000
100 / 100
2
95.00
100.0000
100 / 100
3
95.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการมอบหมายหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานประจำตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และในที่สาธารณะ ถนนพหลโยธิน เป็นประจำ 2 จุด/วัน และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2562 จำนวน 37 ราย เป็นเงิน 74,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานประจำตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และในที่สาธารณะ ถนนพหลโยธิน เป็นประจำ 2 จุด/วันและทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 56 ราย เป็นเงิน 106,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินจับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 66 ราย จำนวนเงิน 129,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย : 1. จุดกวดขัน หมายถึง การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และในที่สาธารณะ บริเวณถนนสายหลักในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง (9 สำนักงานเขต) 2. ถนนสายหลักในเขตพระนคร ได้แก่ถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในและถนนจักรเพชร 3. ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของประชาชน ต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : 1. นับจำนวนจุดกวดขันฯที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน 2. ผลรวมคะแนนทั้งหมด หารด้วย ผลรวมของคะแนนเต็ม คูณด้วย 100 ผลรวมคะแนนทั้งหมด = ค่าคะแนน X ความถี่ของแต่ละระดับที่เลือกตอบแต่ละรายการประเมิน ผลรวมของคะแนนเต็ม = คะแนนสูงสุด X จำนวนข้อ X จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงเวลาการประเมิน ผลการดำเนินงานระยะครึ่งปีงบประมาณ ผลการดำเนินงานระยะ สิ้นปีงบประมาณ ผลงานที่ได้ : - ผลงานที่ได้ : -

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารหลักฐาน : 1. คำสั่งมอบหมายภารกิจ 2. รายงานผลการดำเนินโครงการ พร้อมสถิติการเปรียบเทียบปรับประจำเดือน 3. แบบสอบถาม และรายงานสรุปผลการทอดแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 4. ภาพถ่ายกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
:เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๒ ลดการกระทำผิดกฎจราจร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด