รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5008-0803

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ตุลาคม ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 จำนวน 257 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 237 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.22 ระหว่างดำเนินการ 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.78

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 522 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 513 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.28 ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รับเรื่องร้องเรียนเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 768 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 734 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.57 ระหว่างดำเนินการ 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.43

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามที่ สลป. กำหนด)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามที่ สลป. กำหนด)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามที่ สลป. กำหนด)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด