ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ : 50080000-2971

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสุนิศา พวงประดับ โทร 6457

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการที่มีมาถึงกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานโดยตรง

50080100/50080100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา

เป้าหมายของโครงการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามที่ สลป. กำหนด)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-26)

100.00

26/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับแจ้ง รวมทั้งหมด 949 เรื่อง ตอบรับภายในกำหนด 949 เรื่อง รายงานตามหลักเกณฑ์ จำนวน 949 เรื่อง จำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 100

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-30)

95.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับเรื่องร้องเรียนเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 81 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 79 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.5 ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับเรื่องจำนวน 47 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 32 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-30)

85.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับเรื่องร้องเรียนเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 96 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 64 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ระหว่างดำเนินการ 32 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 69 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 58 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.06 ระหว่างดำเนินการ 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.94

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับเรื่องร้องเรียนเดือนเมษายน 2563 จำนวน 64 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 54 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.38 ระหว่างดำเนินการ 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 81 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 72 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.89 ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.11

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับเรื่องร้องเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 81 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 79 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.5 ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับเรื่องร้องเรียนเดือนมกราคม 2562 จำนวน 101 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 75 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 74.26 ระหว่างดำเนินการ 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25.74

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับเรื่องร้องเรียนเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 76 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 56 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.68 ระหว่างดำเนินการ 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.32

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับเรื่องร้อมทุกข์ พ.ย.62 จำนวน 89 เรื่อง ดำเนินการแล้ว จำนวน 72 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 72 เรื่อง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จำนวน 40 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 32 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน/ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2971

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2971

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0803

ตัวชี้วัด : 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **