รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5016-0786

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100.0000
100 / 100
2
4.00
100.0000
100 / 100
3
6.00
100.0000
100 / 100
4
7.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยมีเรื่องราวร้องเรียนจำนวน 250 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 237 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีเรื่องราวร้องเรียนจำนวน 236 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 224 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.92

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยมีเรื่องราวร้องเรียนจำนวน 200 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 191 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยมีเรื่องราวร้องเรียนจำนวน 178 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 174 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ กองกลางกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ กองกลางกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง


ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0084 : ข้อมูลผลการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0083 : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร)