ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้รับการแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (มิติที่ 3.1) : 50160000-3140

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวนิรามัย สตันยานันต์(5607)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตธนบุรีเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้บริการ ประชาชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น เมื่อประชาชนในพื้นทีมีปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขและได้ร้องเรียนผ่านทางช่องทางของทางราชการ สำนักงานเขตธนบุรีจึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น สำนักงานเขตธนบุรี จึงได้จัดทำกิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกรุงเทพมหานคร ตาม มิติ 3.1 เพื่อให้การแก้ไขเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรีเป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด

50160100/50160100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน/ผู้รับบริการได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์กับสำนักงานเขต 2. เพื่อให้สำนักงานเขตได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน/ผู้รับบริการ 3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประชาชนและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้สำเร็จไปด้วยดี

เป้าหมายของโครงการ

1.ดำเนินการตอบรับเรื่องร้องทุกข์จากระบบเรื่องร้องทุกข์ภายใน 1 วันทำการ 2. ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใน 3 วันทำการ 3.จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือนและส่งกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานครทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 4. ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีเรื่องราวร้องเรียนจำนวน 74 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 62 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.78

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีเรื่องราวร้องเรียนจำนวน 46 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 32 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 69.57

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยมีเรื่องราวร้องเรียนจำนวน 71 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 54 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 76.06

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยมีเรื่องราวร้องเรียนจำนวน 74 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 61 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.43

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีเรื่องราวร้องเรียนจำนวน 86 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 78 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.70

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีเรื่องราวร้องเรียนจำนวน 82 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 80 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.56

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3140

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3140

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0786

ตัวชี้วัด : (มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **