รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง : 5020-0997

ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ลดลงร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ลดลงร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
65.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า อย่างสม่ำเสมอ ตามพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน - หากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีทันที ผลดำเนินการ : ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.62) - จับปรับดำเนินคดี 40 ราย - ปรับเป็นเงิน 80,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า อย่างสม่ำเสมอ ตามพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน -หากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีทันที -ผลการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63) - จับปรับดำเนินคดี 21 ราย - ปรับเป็นเงิน 42,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า อย่างสม่ำเสมอ ตามพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน -หากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีทันที -ผลการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย..63) - จับปรับดำเนินคดี 10 ราย - ปรับเป็นเงิน 21,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า อย่างสม่ำเสมอ ตามพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน -หากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีทันที -ผลการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.63) - จับปรับดำเนินคดี 7 ราย - ปรับเป็นเงิน 19,000 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คูณ 100 หาร จำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- สถิติปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สถิติปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต้องลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ร้อยละ 5

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด