ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า : 50200000-3486

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ยุทธชัย มงคลรบ / 5484

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาการจราจรถือเป็นปัญหาหลักของกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้เส้นทางของประชาชนโดยภาพรวม การไม่รักษาวินัยของคนใช้รถใช้ถนนประกอบสถานที่จอดรถหรือสถานที่รองรับไม่เพียงพอต่อปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นทุกวันผู้ใช้เส้นทางสัญจรมักจะถูกเบียดจากผู้ที่เห็นแก่ตัวทั้งยังส่งผลกระทบทำให้ทางเท้าชำรุดเสียหาย ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตะหนักและให้ความสำคัญในปัญหา ทั่งกำหนดใ้หเป็นนโยบายหลักในการจัดระเบียบในที่สาธารณะ เน้นย้ำติดตามการดำเนินการมาเป็นระยะๆ จัดหามาตรการทางกฎหมายมาบังคับกับผู้ฝ่าฝืน เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสัญจรได้ สะดวกสบาย

50200900/50200900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน ถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเคารพกฎหมายและเป็นเครือข่ายช่วยกันดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ 3. เพื่อให้พื้นที่เขตตลิ่งชันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 5. จับกุมดำเนินคดีผู้ระทำการละเมิดกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ควบคุมมิให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ด้วยการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-26)

100.00

26/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน เพื่อควบคุมมิให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ด้วยการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน ถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเคารพ กฎหมายและเป็นเครือข่ายช่วยกันดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ จับกุมดำเนินการคดีผู้กระทำการละเมิดกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : - ประชาชนมักมีข้ออ้างเสมอเวลาถูกจับกุมดำเนินคดี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือการปฏิบ้ติหนาที่เดินเท้าตรวจตรา กวดขันอย่างต่อเนื่อง จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำการละเมิดกฎหมาย จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ด้วยการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ผลการดำเนินการ : จับปรับ 3 ราย ปรับเป็นเงิน 6,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ : - ประชาชนมักมีข้ออ้างกรณีถูกจับปรับดำเนินคดี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-26)

75.00

26/07/2563 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันพื้นที่เป้าหมาย ผู้กระทำการฝ่าฝืน ทั้งสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือการปฏิบัติหน้าที่เดินเท้า ตรวจตรา กวดขันอย่างเข้มงวด - จัดทำประกาศและจัดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ - การบังคับใช้กฎหมาย ผลการดำเนินการ : จับปรับ จำนวน 3 ราย ปรับเป็นเงิน 11,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ : - บทบัญญัติของกฎหมายไม่เอื้อต่อแนวทางปฏิบัติในการบังคับการของเจ้าหน้าที่เทศกิจ - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เกรงกลัวต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/06/2563 : - จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ตรวจตรากวดขัน ผู้กระทำการฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง - จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือการปฏิบัติหน้าที่เดินเท้าตรวจตรา กวดขัน ตามพื้นที่รับผิดชอบ ผลการดำเนินการ : จับปรับ จำนวน 7 ราย ปรับเป็นเงิน 15,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ : - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เกรงกลัวต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/05/2563 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันมิให้มีการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ด้วยการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง - ผลการดำเนินการ : จับปรับ 1 ราย ปรับเป็นเงิน 2,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :- บทบัญญัติของกฎหมายไม่เอื้อต่อแนวทางปฏิบัติในการบังคับการของเจ้าหน้าที่เทศกิจ - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือยังมีการฝ่าฝืนขับบนทางเท้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-26)

50.00

26/04/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ผลดำเนินการ : จับ-ปรับ ดำเนินคดี 2 ราย ปรับเป็นเงิน 4,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ : ประชาชนมักอาศัยช่วงเวลาเร่งด่วนขับรถย้อนศร ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันรถจอดหรือวิ่งบนเท้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ผลดำเนินการ : จับปรับ จำนวน 9 ราย ปรับเป็นเงิน 18,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ : - ประชาชนมักมีข้ออ้างในการขับขี่บนทางเท้า - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือยังมีการฝ่าฝืนอยู่ตลอด

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่กวดขันจับกุมรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าพร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เคารพกฎหมายและเป็นเครือข่ายช่วยดูแความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ ผลการดำเนินการ : จับปรับ จำนวน 9 ราย ปรับเงิน 18,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ : - ประชาชนเกิดความไม่พึงพอใจเมื่อถูกจับปรับ และมักอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-30)

35.00

30/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ผลดำเนินการ จับ-ปรับ ดำเนินคดี 3 ราย ปรับเป็นเงิน 6,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ : - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ยังมีการฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันรถยนต์รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนเท้า ตามพื้นที่รับผิดชอบ ผลดำเนินการ : - จับปรับดำเนินคดี 13 ราย - ปรับเป็นเงิน 26,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ : ประชาชนมักมีข้ออ้างกับเจ้าหน้าที่เทศกิจเสมอ ที่ขับหรือจอดบนทางเท้าเพราะไม่รู้ว่าถูกจับปรับดำเนินคดี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดรถจอดหรือวิ่งบนทางเท้า เพื่อจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและละเมิดกฎหมาย เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สร้างสิ่งแวดล้อมี่ดีและและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ : - ประชาชนไม่เคารพกฎจราจรมีการฝ่าฝืนตลอดเวลา

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-23)

20.00

23/10/2562 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ใช้เส้นทางสัญจรที่มักจะลักลอบขับขี่มอเตอร์ไซด์บนทางเท้าหรือจอดรถบนทางเท้า ทำให้ทางเท้าชำรุดเสียหาย หรือบางครั้งก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่เดินบนทางเท้า สร้างความเดือดให้ประชาชนผู้ใช้ทางเท้า จึงต้องออกตรวจตรากวดขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเคารพกฎหมาย หากพบการฝ่าฝืนให้จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำการละเมิดกฎหมายได้ทันที

** ปัญหาของโครงการ : - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ มักลักลอบขับขี่รถมอเตอร์ไซด์บนทางเท้าเป็นประจำ - ประชาชนไม่มีจิตสำนึกไม่เคารพกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3486

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3486

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0997

ตัวชี้วัด : ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง

ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ลดลงร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ลดลงร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **