รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ จำแนกรายเขต : 5020-0998

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
65.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สะอาด สวยงาน ผลการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62) - จับปรับ ตามมาตรา 10 จำนวน 8 ราย ปรับเป็นเงิน 14,500 บาท -จับปรับ ตามมาตรา 39 จำนวน 7 ราย ปรับเป็นเงิน 13,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,500 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สะอาด สวยงาม ผลการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63) - จัดเก็บ 40 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 1 ป้าย3 - ปรับเป็นเงิน 3,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สะอาด สวยงาม ผลการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 3 (เม.ย..-มิ.ย.63) - จัดเก็บ 30 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 3 ป้าย - ปรับเป็นเงิน 9,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สะอาด สวยงาม ผลการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.63) - จัดเก็บ 30 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 3 ป้าย - ปรับเป็นเงิน 9,000 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบ ป้ายฯ หมายถึง สำนักงานเขตมีการจัดทำแผนการจัดระเบียบป้ายโฆษณา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ต้องไม่มีป้ายติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต ร้อยละ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- ตรวจตรากวดขันการติดตั้งป้ายผิดกฎหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด