ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการถนนปลอดป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย : 50200000-3487

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวุฒิศักดิ์ กาวชู

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสู่ความเจริญด้วยความรวดเร็ว พื้นที่การเกษตรปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ธุรกิจ ก่อเกิดสถานประกอบการ ที่พักอาศัย เป็นจำนวนมาก การพัฒนาทางธรุกิจมีการเข่งขันสูง การจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดลูกค้า มีการกระทำในหลายรูปแบบทั้งสื่อสมัยใหม่ทางโซเชียลมีเดีย ป้ายข้อความอักษรวิ่ง ป้ายไตรวิชชั่น ป้ายลักษณะจอโทรทัศน์ (LED) และป้ายโฆษณาสินค้าประเภทต่างๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ บนทางเท้า เสาไฟฟ้า ต้นไม้ ศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอยคนเดินข้าม และสิ่งสาธารณูโภคอื่น อืันเป็นสาเหตุของปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

50200900/50200900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนผู้ประกอบการ เจ้าของ/ผู้ครอบครองป้าย ยึดหลึกปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2. เพื่อใช้เป็นมาตรการบังคับทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง 3. เพื่อพื้นที่เขตตลิ่งชันมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สะอาด สวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่สาธารณะในเขตตลิ่งชันปราศจากป้ายโฆษณาผิดกฎหมายทุกประเภท

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-26)

100.00

26/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ลักลอบติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยึดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีมาตรการบังคับทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สะอาด สวยงาม

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : มักจะมีผู้ประกอบลักลอบติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายช่วงเวลากลางคืน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา กวดขันจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม ผลการดำเนินการ : จับปรับ ดำเนินคดี 1 ราย ปรับเป็นเงิน 3,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ : - ผู้ประกอบการลักลอบติดตั้งป้ายช่วงเวลากลางคืน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-26)

75.00

26/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจตรากวดขันพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่เขต ปราศจากป้ายผิดกฎหมายทุกประเภท ผลการดำเนินการ : จับปรับ จำนวน 1 ราย ปรับเป็นเงิน 3,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย อาศัยช่องว่างของการปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจตรากวดขัน ประชาสัมพันธ์ ตักเตือน ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายป้ายให้พ้นจากแนวเขตทาง และใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :- เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย อาศัยช่องว่างของการปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมาย - เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน ได้ตลอดเวลา เนื่องด้วยขอบเขตหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-28)

55.00

28/05/2563 : - จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจตรากวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี พื้นที่มีความสะอาดและ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน - ผลการดำเนินการ : - จัดเก็บ จำนวน 8 ป้าย - จับปรับ 1 ราย ปรับเป็นเงิน 3,000

** ปัญหาของโครงการ :ผู้ประกอบการมีการลักลอบติดช่วงเวลากลางคืน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/04/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจตรากวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สะอาด สวยงาม

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจตรากวดขันพื้นที่ถนนในที่สาธารณะให้ปลอดป้ายโฆษณาทุกประเภท ผลการดำเนินการ : จับปรับดำเนินคดี 1 ราย ปรับเป็นเงิน 18,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย อาศัยช่องว่างของการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-25)

35.00

25/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบติดตั้งในพืื้นที่สาธารณะ ผลการดำเนินการ : จับปรับ จำนวน 1 ป้าย ปรับเงินเงิน 3,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ : ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ มีการลักลอบติดตั้งป้ายเป็นประจำ

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-26)

30.00

26/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน แจ้งเตือนผู้ประกอบการ เจ้าของ/ผู้ครอบครองป้าย ยึดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และใช้มาตรารการบังคับทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ผลการดำเนินการ : จัดเก็บ 20 ป้าย จับปรับ - บาท

** ปัญหาของโครงการ : ผู้ประกอบการหรือผู้ครอบครองป้ายไม่ให้ความร่วมมือ

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : - จัดชุดสายตรวจปฏิบัติการออกตรวจตรากวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมายตามพื้นที่สาธารณะที่รับผิดชอบ - ใช้มาตราการบังคับทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง ผลดำเนินการ : จับปรับ 1 ป้าย เป็นเงิน 2,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ : ผู้ประกอบการ เจ้าของ/ผู้ครองป้าย ไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาให้ถูกต้องตามกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ลักลอบติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้พื้นที่เขตตลิ่งชันมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สะอาด สายงาม

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายอาศัยช่องว่างของกฎหมาย ฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมาย - เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจตรากวดขันได้ตลอดเวลา เนื่องจากมีการกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายแบบเร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-23)

15.00

23/10/2562 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกปฏิบัติการ จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาความไ่เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี พื้นที่มีความสะอาดและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายอาศัยช่องว่างของการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมาย - เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจตรากวดขัน ได้ตลอดเวลาเนื่องด้วยขอบเขตหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายแบบเร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้างาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ปฏิบัติงานตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลและรวบรวมรายงานผลทุกเดือน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3487

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3487

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0998

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ จำแนกรายเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **