รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงานได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน : 5020-1005

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98.6600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
98.66
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดสัมมนาศึกษาดูงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 โดยจะประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการโครงการในแต่ละรุ่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ ด้านการจัดการมูลฝอยและสวนสาธารณะ ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม ผู้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงาน หมายถึง บุคลากรสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้รับความรู้ หมายถึง ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงานฯ ที่ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการฯ คูณ 100 หาร จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงานฯ ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบสอบถาม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด