ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการจัดการมูลฝอยและสวนสาธารณะ : 50200000-3431

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสุนันทา รอดดารา โทร. 5475

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำลังประสบกับภาวะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรอย่างรวดเร็ว การพัฒนาและขยายตัวดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่กำลังอยู่ในขั้นวิกฤต โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายแห่งชาติ และผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีนโยบายด้านการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวและสะอาด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้นโยบายของผู้บริหารบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตตลิ่งชัน พิจารณาเห็นถึงความสำคัญว่าบุคลากร สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ควรจะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานเพื่อให้ได้มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการจัดการมูลฝอยและสวนสาธารณะ เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

50200600/50200600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์ ด้านการจัดการมูลฝอยและสวนสาธารณะ 2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำความรู้และประสบการณ์ มาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานสามารถรองรับภารกิจต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 320 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 300 คน ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-23)

100.00

23/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดโครงการรุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 สรุปการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการโดยการทอดแบบสอบถาม 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ ด้านการจัดการมูลฝอยและสวนสาธารณะ ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.66 - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานสามารถรองรับภารกิจต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.28 2. การบริหารจัดการโครงการ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการโครงการโดยรวม เช่น ระยะเวลา สถานที่ วิทยากร สถานที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-17)

70.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ตามโครงการแล้ว เป็นเงิน 4,800 บาท 2. ลงนามสัญญาจ้างเหมารถยนต์โดยสารตามโครงการฯ แล้ว 3. จัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาศึกษาดูงานแล้ว 4. กำหนดจัดสัมมนาศึกษาดูงานรุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-25)

50.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ตามโครงการ 2. รายงานขอเห็นชอบจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ เพื่อใช้รับ-ส่งตามโครงการฯ 3. ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ และอนุมัติให้บุคคลากรเข้ารับการสัมมนาศึกษาดูงานแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-26)

20.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด และได้รับเงินประจำงวดแล้ว 2. ติดต่อประสานงานสถานที่ศึกษาดูงาน จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานแล้ว 3. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ เพื่อใช้รับ-ส่งตามโครงการฯ แล้ว อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษารายละเอียด ติดต่อประสานงานสถานที่สัมมนาและศึกษาดูงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ศึกษารายละเอียด ติดต่อประสานงานสถานที่สัมมนาและศึกษาดูงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3431

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3431

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1005

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงานได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98.6600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
98.66

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **