รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5022-0855

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 96.6200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
97.94
100.0000
100 / 100
2
99.44
100.0000
100 / 100
3
98.34
100.0000
100 / 100
4
96.62
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีเรื่องร้องเรียน 1,215 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไป 1,190 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.94

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-มีเรื่องร้องเรียน 360 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไป 358 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.44

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มีเรื่องร้องเรียน 723 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไป 711 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.34

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-มีเรื่องร้องเรียน 1006 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไป 972 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เรื่องร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่มีมาถึงกรุงเทพมหานคร ที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนรายขั้นตอน เท่ากับ ผลรวมของจำนวนเรื่องที่ถูกต้องในแต่ละขั้นตอน หารด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ปรากฏในรายงานของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ2560 คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)