ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50220000-3362

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุณิศา สะตะมณี และนางสาวกรวรรณ ศิริพาณิชย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันหน่วยงานมีระบบเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็นช่องทางให้ประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องทุกข์ให้หน่วยงานส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและแจ้งกลับให้ผู้ร้องทราบ การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการดำเนินการภายในกำหนด 3 วันทำการ เป็นมาตรฐานที่ดีที่หน่วยงานต้องรักษา

50220100/50220100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและประชาชนได้รับความพึงพอใจ

เป้าหมายของโครงการ

การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชน/ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 92 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว 67 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.83

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/8/2563 : เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 94 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว 51 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54.26

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/7/2563 : เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 66 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว 44 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-24)

60.00

24/6/2563 : เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 79 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว 58 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.42

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-26)

55.00

26/5/2563 : เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 82 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว49เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 59.76

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-27)

45.00

27/4/2563 : เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 68 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว50เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.53

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 78 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว47เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60.26

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 59 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว 41 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 69.49

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 62 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว 39 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 62.90

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : จำนวนเรื่องร้องเรียน 66 เรื่อง แก้ไขไปแล้ว 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.15

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : จำนวนเรื่องร้องเรียน 54 เรื่อง แก้ไขไปแล้ว 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 74.07

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : จำนวนเรื่องร้องเรียน 60 เรื่อง แก้ไขไปแล้ว 37 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 61.67

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3362

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3362

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0855

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 96.6200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
97.94

100 / 100
2
99.44

100 / 100
3
98.34

100 / 100
4
96.62

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **