รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากจากประชาชน/ ผู้รับบริการ : 5023-0793

ค่าเป้าหมาย ร้อยละขึ้นไป : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละขึ้นไป : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละขึ้นไป)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 204 เรื่องภายในกำหนด และส่งรายงานสำนักงานเลขานุการปลัดภายในวันที่ 10 ของเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง เรื่องที่ประชาชน ผู้รับบริการ หรือหน่วยงานภายนอกแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ มายังกรุงเทพมหานคร การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการที่ปรากฏในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ตามกระบวนการ และมีการดำเนินการแก้ไขและรายงานผลอย่างมีคุณภาพ เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดประเมิน 2 ส่วน (100 คะแนน) ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง (20 คะแนน) ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่อง รับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯ แจ้ง และรายงานการพิจารณาเข้าสู่ระบบภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานตอบรับผ่านระบบฯ ขั้นตอนที่ 2 การรายงานการติดตามผล จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการจากหน่วยงานที่ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้น และเรื่องที่ระบุสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ ต้องมีการติดตามความคืบหน้า การดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน (เดือนกุมภาพันธ์กำหนดเป็นวันสุดท้ายของเดือน) จนกว่าการดำเนินการแล้วเสร็จ ขั้นตอนที่ 3 การส่งรายงานประจำเดือน จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน แจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือนและส่งสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและการรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (80 คะแนน) พิจารณาคุณภาพการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งและรายงานผลรายละเอียดการแก้ไขที่บันทึกในระบบฯ 5 ประเภทเรื่อง คือ กระทำผิดในที่สาธารณะ เหตุเดือดร้อนรำคาญ ขยะ ถนน อาคาร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของเรื่องร้องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนที่ 1 และ 2 บวก ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีคุณภาพฯ ลบคะแนนที่ถูหักจากการทำผิดในขั้นตอนที่ 3 ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. บันทึกรายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. แบบรายงานรหัส CPL_R003 รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ 3. แบบรายงานรหัส CPL_R001 รายงานเรื่องคงค้างหน่วยงานดำเนินการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด