รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากจากประชาชน/ ผู้รับบริการ : 5023-0793

ค่าเป้าหมาย ร้อยละขึ้นไป : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละขึ้นไป : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละขึ้นไป)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน รวม 526 เรื่อง ประกอบด้วย เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 204 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 177 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 145 เรื่อง แล้วเสร็จ 142 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 3 เรื่อง อยู่ระหว่างจัดทำสรุปเพื่อรายงานสำนักงานเลขานุการสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือน สรุปรายงาน (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562) เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการภายในกำหนดเวลา รวม 381 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความมีคุณภาพจาก 5 ประเภทเรื่องร้องเรียน รวม 261 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน รวม 852 เรื่อง เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการภายในกำหนดเวลา รวม 852 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความมีคุณภาพจาก 5 ประเภทเรื่องร้องเรียน รวม 612 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย - เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 204 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 128 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 177 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 133 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 145 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 110 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนมกราคม 2563 จำนวน 160 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 113 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 166 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 128 เรื่องตามเกณฑ์ - สรุปเพื่อรายงานสำนักงานเลขานุการสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือน สรุปรายงาน (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563) - ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 140 เรื่อง แล้วเสร็จ 82 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 58 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน รวม 1,198 เรื่อง เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการภายในกำหนดเวลา รวม 1,198 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ความมีคุณภาพจาก 5 ประเภทเรื่องร้องเรียน รวม 783 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย - เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 204 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 128 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 177 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 133 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 145 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมด 110 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนมกราคม 2563 จำนวน 160 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 113 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 166 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 128 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 201 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 109 เรื่องตามเกณฑ์ - เดือนเมษายน 2563 จำนวน 145 เรื่องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีคุณภาพทั้งหมด 62 เรื่องตามเกณฑ์ - สรุปเพื่อรายงานสำนักงานเลขานุการสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือน สรุปรายงาน (ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563) - ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 143 เรื่อง แล้วเสร็จ 137 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง และเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 168 เรื่อง แล้วเสร็จ 112 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 56 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง เรื่องที่ประชาชน ผู้รับบริการ หรือหน่วยงานภายนอกแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ มายังกรุงเทพมหานคร การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการที่ปรากฏในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ตามกระบวนการ และมีการดำเนินการแก้ไขและรายงานผลอย่างมีคุณภาพ เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดประเมิน 2 ส่วน (100 คะแนน) ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง (20 คะแนน) ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่อง รับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯ แจ้ง และรายงานการพิจารณาเข้าสู่ระบบภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานตอบรับผ่านระบบฯ ขั้นตอนที่ 2 การรายงานการติดตามผล จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการจากหน่วยงานที่ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้น และเรื่องที่ระบุสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ ต้องมีการติดตามความคืบหน้า การดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน (เดือนกุมภาพันธ์กำหนดเป็นวันสุดท้ายของเดือน) จนกว่าการดำเนินการแล้วเสร็จ ขั้นตอนที่ 3 การส่งรายงานประจำเดือน จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน แจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือนและส่งสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและการรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (80 คะแนน) พิจารณาคุณภาพการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งและรายงานผลรายละเอียดการแก้ไขที่บันทึกในระบบฯ 5 ประเภทเรื่อง คือ กระทำผิดในที่สาธารณะ เหตุเดือดร้อนรำคาญ ขยะ ถนน อาคาร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของเรื่องร้องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนที่ 1 และ 2 บวก ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีคุณภาพฯ ลบคะแนนที่ถูหักจากการทำผิดในขั้นตอนที่ 3 ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. บันทึกรายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. แบบรายงานรหัส CPL_R003 รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ 3. แบบรายงานรหัส CPL_R001 รายงานเรื่องคงค้างหน่วยงานดำเนินการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด