ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50230000-3410

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นายกล้าณรงค์ ขันติศิริ โทร. 5806-7

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากประชาชนหรือผู้รับบริการที่ปรากฎอยู่ในระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร และสามารถตอบผู้ร้องได้ภายในกำหนด

50230100/50230100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ประชาชนหรือผู้รับบริการแแจ้งผ่านมายังกรุงเทพมหานครเพื่อขอรับบริการ ความช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทาเหตุ การตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายที่ปรากฎอยู่ในระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/05/2563 : ดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในเดือนเมษายน 2563 จำนวน 145 เรื่องแล้วเสร็จภายในกำหนด 107 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 38 เรื่อง ส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สรุปคุณภาพของการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือนมีนาคม2563 ถูกต้องตามเงื่อนไขทั้งหมด 166 เรื่อง มีคุณภาพทั้งหมดรวมจำนวน 128 เรื่อง และอยู่ระว่างดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/04/2563 : .ดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 201 เรื่องแล้วเสร็จภายในกำหนด 178 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 23 เรื่อง ส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 สรุปคุณภาพของการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถูกต้องตามเงื่อนไขทั้งหมด 166 เรื่อง มีคุณภาพทั้งหมดรวมจำนวน 128 เรื่อง และอยู่ระว่างดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 166 เรื่องแล้วเสร็จภายในกำหนด ส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 สรุปคุณภาพของการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือนมกราคม 2562 ถูกต้องตามเงื่อนไขทั้งหมด 160 เรื่อง มีคุณภาพทั้งหมดรวมจำนวน 113 เรื่อง และอยู่ระว่างดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือนมกราคม 2563 จำนวน 145 เรื่องแล้วเสร็จภายในกำหนด 12 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง ส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปคุณภาพของการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือนธันวาคม 2562 ถูกต้องตามเงื่อนไขทั้งหมด 145 เรื่อง มีคุณภาพทั้งหมดรวมจำนวน 110 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 145 เรื่องแล้วเสร็จภายในกำหนด 142 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง ส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 สรุปคุณภาพของการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือนพฤศจิกายน 2562 ถูกต้องตามเงื่อนไขทั้งหมด 177 เรื่อง มีคุณภาพทั้งหมดรวมจำนวน 113 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 177 เรื่องแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 สรุปคุณภาพของการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือนตุลาคม 2562 มีคุณภาพทั้งหมดรวมจำนวน 128 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 204 เรื่องแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งรายงานให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การติดตามและแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการในเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตอบรับเรื่องร้องเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ตอบรับดำเนินการ แก้ไขเรื่องร้องเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3410

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3410

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0793

ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากจากประชาชน/ ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละขึ้นไป : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละขึ้นไป : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละขึ้นไป)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **