รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 5023-0796

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.6820

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
4.68
100.0000
100 / 100
3
4.68
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เข้ารับการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯจากกองงานผู้ตรวจราชการแล้ว และอยู่ระหว่างให้บริการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย 4.682 มากที่สุด อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการเพื่อเตรียมพร้อมสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย 4.682 มากที่สุด ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการ และรับการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กองงานผู้ตรวจราชการดำเนินการทอดแบบ 2 ครั้ง โดยนำผลคะแนนสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 รวมกับ ผลคะแนนครั้งที่ 2 หาร 2 ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นำผลคะแนนสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 รวมกับ ผลคะแนนครั้งที่ 2 หาร 2 ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด