ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตบางขุนเทียน : 50230000-3412

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางขวัญตา แช่มช้อย โทร. 5806-7

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ที่ได้บัญญัติไว้ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน

50230100/50230100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบบริหารจากหน่วยงาน ซึ่งหมายถึง ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานครผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร ตามประเด็นต่างๆ 6 ประเด็น

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการทอดแบบ 2 ครั้ง โดยนำผลคะแนนสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 รวมกับ ผลคะแนนครั้งที่ 2 หาร 2 และใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-30)

100.00

30/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/05/2563 : อยู่ระหว่างปรับปรุงการให้บริการ และรอรับการทอดแบบสอบถามครั้งที่ 2/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/04/2563 : ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการตามผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองงานผู้ตรวจราชการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย 4.682 มากที่สุด อยู่ระหว่างแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองงานผู้ตรวจราชการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าทำการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-23)

50.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กองงานผู้ตรวจราชการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าทำการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การให้บริการตามอำนาจหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การให้บริการตามอำนาจหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ และให้บริการตามอำนาจหน้าที่
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ทอดแบบสอบถามครั้งที่ 1
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ปรับปรุงแก้ไขตามสรุปรายงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ทอดแบบสอบถามครั้งที่ 2
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3412

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3412

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0796

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.6820

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.68

100 / 100
3
4.68

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **