รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มิติที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5025-0915

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 53 เรื่อง 1) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 เรื่อง คิดเป็น 41.51% 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 31 เรื่อง คิดเป็น 58.49% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง เรื่องที่ประชาชนผู้รับบริการหรือหน่วยงานภายนอกแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ มายังกรุงเทพมหานครเพื่อขอรับบริการ ขอความช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทาเหตุ ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็น การกระทำผิดกฎหมายที่ปรากฎอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครโดยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการจากทุกช่องทางการแจ้งเรื่อง เพื่อส่งไปให้หน่วยงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม เพื่อทราบและดำเนินการเรื่องที่ได้รับแจ้งแล้ว บันทึกรายละเอียดรายงานผลการแก้ไขเพื่อแจ้งให้ประชาชน/ผู้รับบริการทราบต่อไป การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร ในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการที่ปรากฏในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของ กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินการแก้ไข และรายงานผลอย่างมีคุณภาพตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0403/170 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ หมายถึง รายละเอียดผลการดำเนินการเกี่ยวกับวีธีการดำเนินการ/พิจารณาเรื่อง เช่น การ ส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่องที่แจ้งเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงแจ้งการตักเตือนการดำเนินคดี แจ้งการพิจารณา ยุติเรื่อง หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เป็นการดำเนินการจนสิ้นสุดอำนวจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครของเรื่องที่ได้รับแจ้งที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) หากไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งได้ เนื่องจากขัดกับข้อกฎหมายให้ระบุด้วย พร้อมกับแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการ (กรณีสามารถติดต่อผู้แจ้งเรื่องได้)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามเกณฑ์ที่ สลป. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกในระบบ 1555 ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)