ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : 50250000-3440

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกฤษดา ชาติเวทนันท์ (5308)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดอนเมืองได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของกรุงเทพมหานคร ในระบบ 1555 สามารถให้ประชาชนได้เข้าถึงช่องทางการร้องเรียนได้อย่างง่ายดาย และมีระบบตรวจสอบ กำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น

50250100/50250100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนในการร้องเรียนเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการร้องเรียน

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 จากผลรวมของจำนวนเรื่องที่ถูกต้องในแต่ละขั้นตอน*100/จำนวนเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/08/2563 : ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 27 สิงหาคม 2563 มีจำนวน 66 เรื่อง 1) ดำเนินการเสร็จสิ้น 47 เรื่อง คิดเป็น 71.21% 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 เรื่อง คิดเป็น 28.79% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/07/2563 : ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 24 กรกฎาคม 2563 มีจำนวน 65 เรื่อง 1) ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เรื่อง คิดเป็น 38.49% 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 40 เรื่อง คิดเป็น 61.54% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/06/2563 : ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 25 มิถุนายน 2563 มีจำนวน 103 เรื่อง 1) ดำเนินการเสร็จสิ้น 68 เรื่อง คิดเป็น 66.02% 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 35 เรื่อง คิดเป็น 33.98% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/05/2563 : ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 29 พฤษภาคม 2563 มีจำนวน 114 เรื่อง 1) ดำเนินการเสร็จสิ้น 69 เรื่อง คิดเป็น 60.53% 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 45 เรื่อง คิดเป็น 39.47% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 27 เมษายน 2563 มีจำนวน 74 เรื่อง 1) ดำเนินการเสร็จสิ้น 49 เรื่อง คิดเป็น 66.22% 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 25 เรื่อง คิดเป็น 33.78% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 เมษายน 2563 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-16)

50.00

16/3/2563 : ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2563 มีจำนวน 99 เรื่อง 1) ดำเนินการเสร็จสิ้น 73 เรื่อง คิดเป็น 73.74% 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 26 เรื่อง คิดเป็น 26.26% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวน 71 เรื่อง 1) ดำเนินการเสร็จสิ้น 48 เรื่อง คิดเป็น 67.61% 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 23 เรื่อง คิดเป็น 32.39% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 27 มกราคม 2563 มีจำนวน 71 เรื่อง 1) ดำเนินการเสร็จสิ้น 39เรื่อง คิดเป็น 54.93% 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 32 เรื่อง คิดเป็น 45.07% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 มกราคม 2563 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-15)

20.00

15/12/2562 : ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 83 เรื่อง 1) ดำเนินการเสร็จสิ้น 56 เรื่อง คิดเป็น 64.47% 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 เรื่อง คิดเป็น 32.53% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562 มีจำนวน 63 เรื่อง 1) ดำเนินการเสร็จสิ้น 56 เรื่อง คิดเป็น 88.89% 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 เรื่อง คิดเป็น 11.11% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 16 ตุลาคม 2562 มีจำนวน 53 เรื่อง 1) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 เรื่อง คิดเป็น 41.51% 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 31 เรื่อง คิดเป็น 58.49% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 16ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับเรื่องร้องเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการแก้ไข/ติดตามความคืบหน้า
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3440

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3440

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0915

ตัวชี้วัด : มิติที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **