รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 5032-0772

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- 1. บันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน และครบถ้วน 2. จัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คำอธิบาย 1. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน หมายถึง หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนด และเป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 2. ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ของหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสามารถจัดทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปีของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบได้ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด เพื่อให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุตรวจสอบงบทรัพย์สินของหน่วยงานและรวบรวมจัดทำงบทรัพย์สินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ข้อ 1. คะแนนของการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือนมีความเป็นปัจจุบัน + คะแนนของการจัดส่งงบการเงินได้ทันกำหนดเวลาและถูกต้อง เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 20 คะแนนการจัดทำงบ ต่อ 1 คะแนน 1 = 20 2 = 40 3 = 60 4 = 80 5 = 100 โดยที่การพิจารณาระดับคะแนนความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 1. คะแนนในการบันทึกบัญชีมีความเป็นปัจจุบัน โดยมีการบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภทสมุดบัญชีย่อย ตามที่หลักเกณฑ์ที่กำหนด มีคะแนนเต็ม 20 คะแนนโดยมีการให้คะแนน ตามแต่ละรายการ ดังนี้ - บันทึกรายการบัญชีใน สมุดรายวันเงินรับ ถึงเดือน กันยายน 2563 ได้ 4 คะแนน - บันทึกรายการบัญชีใน สมุดรายวันเงินจ่าย ถึงเดือน กันยายน 2563 ได้ 4 คะแนน - บันทึกรายการบัญชีใน สมุดรายวันทั่วไป ถึงเดือน สิงหาคม 2563 ได้ 4 คะแนน - บันทึกการผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันฯ ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทถึงเดือนสิงหาคม 2563 ได้ 4 คะแนน - บันทึกรายการในสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือนกันยายน 2563 ได้ 4 คะแนน 2. คะแนนในการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้ กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) ได้ 10 คะแนน - หากส่งงบการเงินภายหลัง 60 วัน (หลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) ได้ 0 คะแนน หมายเหตุ งบการเงินที่ต้องจัดส่ง ประกอบด้วย - งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) - งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน - งบกระแสเงินสด - หมายเหตุประกอบงบการเงิน - กระดาษทำการงบทดลองก่อน-หลังปิดบัญชี - รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 3. คะแนนของความถูกต้องของงบการเงิน คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยมีการแบ่งสัดส่วนการให้คะแนน ดังนี้ 3.1 หากงบการเงินของหน่วยงานมีความถูกต้องหรือมีการแก้ไขข้อทักท้วง จากกองบัญชี สำนักการคลัง จนถูกต้องไม่เกิน 10 วัน ได้ 50 คะแนน 3.2 หากหน่วยงานมีการแก้ไขงบการเงินจนถูกต้อง รวมกันทุกครั้งเกิน 10 วัน ได้ 0 คะแนน หมายเหตุ กรณีหน่วยงานจัดทำ-ส่งงบการเงิน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 แต่งบการเงินเป็นข้อมูลตัวเลขเดิมของปีที่แล้วมา หรือข้อมูลตัวเลขไม่สัมพันธ์กันอย่างเห็นได้ชัดเจนในแต่ละส่วนของงบการเงิน หรือจัดทำส่งเอกสารประกอบงบการเงิน ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด จะได้คะแนนตามข้อ 2 เป็น 0 คะแนน และจะถือว่างบการเงินของหน่วยงานไม่ถูกต้อง และเข้าสู่การนับวันแก้ไขข้อทักท้วงตามข้อ 3 ทันที 4. คะแนนในการจัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน จัดเก็บที่หน่วยงานสำหรับรอการตรวจสอบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 ได้ 20 คะแนน - หากมีให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วน ได้ 0 คะแนน หมายเหตุ รายงานประจำเดือนที่ต้องจัดทำ ประกอบด้วย - งบทดลอง - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร – เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร - รายงานรายได้แผ่นดิน - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. – งบกลาง ข้อ 2. คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สินประจำปี 2562 ทันเวลา และถูกต้อง คำนวณจาก 2 ส่วน ดังนี้ คะแนนการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สินตามระยะเวลาและครบถ้วนตามที่กำหนด + คะแนนความถูกต้องของรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สิน เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/ -20 คะแนนการจัดทำงบ ต่อ 1 คะแนน 1 = 20 2 = 40 3 = 60 4 = 80 5 = 100 โดยที่การพิจารณาระดับคะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. การจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส สำนักการคลังจะพิจารณาจากการจัดส่งรายงานฯ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดและความครบถ้วนของเอกสาร หากจัดส่งไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน จะได้คะแนนตามลำดับ ดังนี้ (20 คะแนน) 1.1 สำนักการคลังได้รับรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส - ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ได้ 2 คะแนน - ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ได้ 2 คะแนน - ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ได้ 2 คะแนน - ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ได้ 2 คะแนน 1.2 หน่วยงานจัดส่งรายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ประจำไตรมาส (แบบ 1) และจัดส่งรายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ 2) ได้ครบถ้วน - จัดส่งรายงานฯ (แบบ1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน ประจำไตรมาสที่ 1 ได้ 3 คะแนน - จัดส่งรายงานฯ (แบบ1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน ประจำไตรมาสที่ 2 ได้ 3 คะแนน - จัดส่งรายงานฯ (แบบ1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน ประจำไตรมาสที่ 3 ได้ 3 คะแนน - จัดส่งรายงานฯ (แบบ1) และ (แบบ 2) ครบถ้วน ประจำไตรมาสที่ 4 ได้ 3 คะแนน 2. การจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) สำนักการคลังจะพิจารณาจากการจัดส่งรายงานฯ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดและความครบถ้วนของเอกสาร หากจัดส่งไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน จะได้คะแนนตามลำดับ ดังนี้ (20 คะแนน) 2.1 สำนักการคลังได้รับรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) ทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม) ได้ 10 คะแนน - หากสำนักการคลังได้รับรายงานสรุปยอดทรัพย์สินหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม ได้ 0 คะแนน 2.2 หากจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) ครบถ้วน - รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (ระดับกองหรือเทียบเท่า) (แบบ 4) ได้ 2 คะแนน (สำนักงานเขตไม่ต้องจัดทำ แบบ 4) - รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (ระดับสำนัก) (แบบ 5 )* ได้ 2 คะแนน * เฉพาะสำนักงานเขตจัดทำรายงาน แบบ 5 ได้ 4 คะแนน - รายงานทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีงบประมาณที่สิ้นสุดลง ได้ 2 คะแนน ก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน (แบบรายงานทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ณ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน แบบ 6-1 ถึง 6-5) - บัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงวันสิ้นงวด ได้ 2 คะแนน ปีงบประมาณปัจจุบัน (แบบ6-6) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกบัญชี ได้ร่วมตรวจสอบและลงชื่อรับรองความถูกต้องร่วมกับหัวหน้าฝ่ายการคลัง ของหน่วยงาน - งบหน้าทะเบียนทรัพย์สิน รหัสรายงาน AST 16 ได้ 1 คะแนน - บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สิน รหัสรายงาน AST19 ได้ 1 คะแนน หากหน่วยงานจัดส่งไม่ครบถ้วนแบบใดแบบหนึ่งของข้อ 2.2 จะถูกหักคะแนนในข้อนั้นทันที 3. การให้คะแนนความถูกต้องของข้อมูลพิจารณาจากการแก้ไขเอกสาร หากมีการทักท้วงหรือแก้ไขมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับรวมระยะเวลาที่หน่วยงานใช้แก้ไขทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยจะพิจารณาคะแนนจากระยะเวลาที่ใช้หากหน่วยงาน ไม่มีการแก้ไขเอกสารใด ๆ จะได้ (60 คะแนน ) 3.1 แก้ไขและส่งคืนให้ สำนักการคลัง ภายใน 3 วัน ได้ 50 คะแนน 3.2 แก้ไขและส่งคืนให้ สำนักการคลัง ภายใน 7 วัน ได้ 40 คะแนน 3.3 แก้ไขและส่งคืน สำนักการคลัง เกินกว่า 7 วัน ได้ 0 คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การดำเนินการ 1 : 1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกบัญชี บัญชีย่อย และทะเบียนคุม ได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด 2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ 3. หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีเพื่อให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตรวจสอบกระทบยอดของรายการทางบัญชีและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) 4. กองบัญชี สำนักการคลัง ทำการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน และประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชี้วัด ส่งให้สำนักงาน ก.ก.หรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ แนวทางการประเมินผล : 1. ให้หน่วยงานผู้รับประเมินจัดเตรียมสมุดบัญชีรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ สมุดบัญชีย่อย รายงานประจำเดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้ที่หน่วยงานผู้รับประเมิน เพื่อรอการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระยะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเกณฑ์ที่กำหนด จากกองบัญชี สำนักการคลัง 2. หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบความถูกต้องโดยการกระทบยอดและตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีของหน่วยงาน และสอบยันยอดบัญชีกับส่วนกลางเฉพาะรายการบัญชีที่ต้องยืนยันยอดระหว่างส่วนกลางและหน่วยงาน หากมีการทักท้วงระยะเวลาการแก้ไขจนถูกต้องคะแนนจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย - งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) - งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน - งบกระแสเงินสด - หมายเหตุประกอบงบการเงิน - กระดาษทำการงบทดลองก่อน-หลังปิดบัญชี - รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 3. การนับจำนวนวันของงบการเงิน ว่าอยู่ที่หน่วยงานใด ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 3.1 กรณีหน่วยงานส่งงบการเงินมาให้กองบัญชี การนับจำนวนวันให้นับวันที่เจ้าหน้าที่กองบัญชีรับงบการเงิน รวมเป็นจำนวนวันที่อยู่กองบัญชี 3.2 กรณีกองบัญชีส่งคืนหรือแจ้งให้แก้ไขงบการเงิน การนับจำนวนวันให้นับวันที่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน รับคืนหรือรับแจ้งให้แก้ไขงบการเงิน รวมเป็นจำนวนวันที่หน่วยงานรับผิดชอบระยะเวลาในการแก้ไขงบการเงิน การดำเนินการ 2 : 1. หน่วยงานจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สินประจำปีของหน่วยงานตามหลักการนโยบายบัญชีเกณฑ์คงค้างให้สำนักการคลังครบถ้วน เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดและกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง จะทำการประเมินผลความสำเร็จในการจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สินประจำปีของทุกหน่วยงาน 2. สำนักการคลัง โดยกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ประเมินผลสำเร็จตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชี้วัดที่กำหนด แนวทางการประเมินผล : 1. ประเมินจากหน่วยงานจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) บันทึกนำส่งรายงานดังกล่าว ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระยะสิ้นปีงบประมาณ 2563 ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง 2. รายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ที่จัดส่งให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ตรวจสอบ ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาส และวันที่ 31 ตุลาคม ตามลำดับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยกระทบยอด และสอบยันยอดที่ต้องยืนยันระหว่างส่วนกลางและหน่วยงาน หากมี การทักท้วงระยะเวลาการแก้ไขจนถูกต้องคะแนนจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างประจำไตรมาส (แบบ 1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างประจำไตรมาส (แบบ 2) - รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (ระดับกองหรือเทียบเท่า) (แบบ 4 ) - รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (ระดับสำนัก) (แบบ 5 ) * เฉพาะสำนักงานเขตจัดทำรายงานแบบ 5 - รายงานทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีงบประมาณที่สิ้นสุดลงก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน (แบบรายงานทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ณ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน แบบ 6-1 ถึง 6-5) - บัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงวันสิ้นงวดปีงบประมาณปัจจุบัน (แบบ 6-6) - งบหน้าทะเบียนทรัพย์สิน รหัสรายงาน AST16 - บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สิน รหัสรายงาน AST 19 การนับจำนวนวันของรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินว่าอยู่ที่หน่วยงานใด ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 1. กรณีหน่วยงานส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สินประจำปี มาให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การนับจำนวนวันให้นับวันที่เจ้าหน้าที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุรับรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สินประจำปี รวมเป็นจำนวนวันที่อยู่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 2. กรณีกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุส่งคืน หรือแจ้งให้แก้ไขรายงานฯ การนับจำนวนวันให้นับวันที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับคืนหรือรับแจ้งให้แก้ไขรายงานงบทรัพย์สิน รวมเป็นจำนวนวันที่หน่วยงานรับผิดชอบระยะเวลาในการแก้ไขรายงานงบทรัพย์สิน เอกสาร/หลักฐานประการพิจารณาประเมินผล : 1. รายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ปีงบประมาณ2563 2. รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 (งบทรัพย์สิน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด