ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 50320000-3184

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอุษณีย์ วรวุฒิยานันท์ #6781

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณของกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐานที่เป็นสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

50320800/50320800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตราชเทวี ในการการบันทึกรายการบัญชีให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยเร็ว 2. เพื่อผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตราชเทวี

เป้าหมายของโครงการ

สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครและสามารถส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-29)

100.00

29/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 7108/5381 ลว. 22 พ.ย.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวบสอบ รวบรวมข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ส่งรายงานตามกำหนดเวลา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3184

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3184

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0772

ตัวชี้วัด : 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **