รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2563 22. มิติที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5035-0880

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 25 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งหมด 204 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 171 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 33 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 25 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งหมด 238 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 218 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 25 มิถุนายน 2563 จำนวนทั้งหมด 231 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 218 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปกครอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด