ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50350000-3528

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางศุภาวีร์ ด้วงนาค โทร ๐ ๒๔๒๔ ๘๘๗๕

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เรื่องร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่มีมาถึงกรุงเทพมหานคร ที่ปรากฎอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) การบริการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน หน่วยงานมีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากระบบเรื่องราวร้องทุกขฺของกรุงเทพมหานคร (MIS) ทุกวัน 2. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีคุณภาพโดยเร็วที่สุด 3. บันทึกรายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบผู้ร้องเรียนได้ 4. รายงานผลการดำเนินการหรือปัญหา อุปสรรคให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 5. บันทึกรายละเอียดผลการดำเนินการให้สามารถตอบผู้ร้องได้ผ่านระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) และรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด

50350100/50350100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด - เพื่อให้ทุกขั้นตอนของการจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯตามตัวชี้วัดที่ 3.1

เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนได้ภายใน 3 วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 ทั้งหมด จำนวน 75 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 75 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-08-25)

96.00

25/8/2563 : ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 ทั้งหมด จำนวน 69 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 69 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-07-30)

92.00

30/7/2563 : ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งหมด จำนวน 80 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 80 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-25)

90.00

25/6/2563 : ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 ทั้งหมด จำนวน 69 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 69 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งหมด จำนวน 78 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 78 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 ทั้งหมด จำนวน 103 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 103 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2563 ทั้งหมด 99 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 99 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งหมด 68 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 68 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2563 ทั้งหมด 99 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 99 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : การดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 2 - 25 ธันวาคม 2562 ทั้งหมด 67 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้น 67 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ะหว่างวันที่ 1 - 29 พ.ย. 62 ทั้งหมด 74 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 74 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2562 ทั้งหมด จำนวน 70 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 70 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3528

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3528

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0880

ตัวชี้วัด : ปี 2563 22. มิติที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **