รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับผู้รับบริการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 5036-1035

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 11.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100.0000
100 / 100
2
6.00
100.0000
100 / 100
3
11.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับผู้รับบริการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ และบางมด-จอมทอง ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ดังนี้ ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ 1. วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง ปุ๋ยหมักพระราชทาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน 2. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ประโยชน์ของโดโลไมท์ในการใช้ปรับสภาพดิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน 3. วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่อง การปลูกผักสวนครัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน ประจำแขวงบางมด-จอมทอง 1. วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง ปุ๋ยหมักพระราชทาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 22 คน 2. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ประโยชน์ของโดโลไมท์ในการใช้ปรับสภาพดิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับผู้รับบริการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ และแขวงบางมด-จอมทอง ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ 1. วันที่ 8 มกราคม 2563 เรื่อง การทำปุ๋ยละลายช้าแบบง่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน 2. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แมลงศัตรูพืชลักษณะอาการ/การทำลาย/การป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นในมะม่วง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11 คน 3. วันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน 2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางมด-จอมทอง 1. วันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง การทำปุ๋ยละลายช้าแบบง่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 24 คน 2. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แมลงศัตรูพืชลักษณะอาการ/การทำลาย/การป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นในมะม่วง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 22 คน 3. วันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตร และหลักการออมตามศาสตร์พระราชา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับผู้รับบริการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ และแขวงบางมด-จอมทอง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยในเดือนเมษายน - มิถุนายน งดจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ผู้รับบริการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หมายถึง คณะกรรมการประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2 ศูนย์ เกษตรกรในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร หมายถึง การอบรมให้ความรู้ด้านเกษตร เช่น การขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเมล็ด การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับผู้รับบริการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้รับบริการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2 ศูนย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด