ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ : 50360000-3542

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสนับ อ่อนเบา/ 02 4276672

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอำนาจให้กแ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดจุดศูนย์รวมการบริการความรู้ด้านการเกษตร โดยสำนักงานเขตจอมทองรับผิดชอบดูแลศูนย์บริการฯ ในพื้นที่เขต จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางมด-จอมทอง และศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ การดำเนินงานของแต่ละศูนย์ฯ จะประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ประจำเดือน การจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดทั้งปี เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กรและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรขึ้น

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ 3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ และอนุรักษ์พื้นที่การเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 12 ครั้ง/ปี 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และสาธิตเทคโนโลยีด้านการเกษตร 3. จัดซื้อวัสดุเกษตร เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ให้บริการของศูนย์ 2 ศูนย์ 4. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ บางมด-จอมทอง และศูนย์บางขุนเทียน-บางค้อ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-07)

90.00

7/9/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ บางมด-จอมทอง และศูนย์บางขุนเทียน-บางค้อ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-10)

85.00

10/8/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ บางมด-จอมทอง และศูนย์บางขุนเทียน-บางค้อ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-03)

80.00

3/7/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ บางมด-จอมทอง และศูนย์บางขุนเทียน-บางค้อ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-08)

70.00

8/6/2563 : งดการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-14)

65.00

14/5/2563 : งดการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-16)

60.00

16/4/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ บางมด-จอมทอง และศูนย์บางขุนเทียน-บางค้อ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-09)

50.00

9/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ บางมด-จอมทอง และศูนย์บางขุนเทียน-บางค้อ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

3/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ บางมด-จอมทอง และศูนย์บางขุนเทียน-บางค้อ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-08)

30.00

8/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ บางมด-จอมทอง และศูนย์บางขุนเทียน-บางค้อ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ บางมด-จอมทอง และศูนย์บางขุนเทียน-บางค้อ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ บางมด-จอมทอง และศูนย์บางขุนเทียน-บางค้อ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการฯ จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ให้บริการของศูนย์บริการฯ 2 ศูนย์
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการเกษตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3542

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3542

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1035

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับผู้รับบริการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 16.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
11.00

100 / 100
4
16.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **