รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5038-0770

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98.0800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
98.08
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากระบบ MIS และ 1555 เป็นประจำทุกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากระบบ MIS และ 1555 เป็นประจำทุกวัน ผลการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 915 เรื่อง และดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 914 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.89 เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.11

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากระบบ MIS และ 1555 เป็นประจำทุกวัน ผลการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 มีจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 1,335 เรื่อง และดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,301 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.45 เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555, MIS, ไลน์ผู้ว่ากทม.,เฟสบุ๊ค และประสานแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ยอดรวมจำนวนเรื่องร้องเรียนจากระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 1669 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 1637 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.08 อยู่ระหว่างดำเนินการ 32 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.92

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.เรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง เรื่องที่ประชาชน ผู้รับบริการ หรือหน่วยงานภายนอกแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ มายังกรุงเทพมหานครเพื่อขอรับบริการ ขอความช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทาเหตุ ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายที่ปรากฎอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร 2.ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการจากทุกช่องทางการแจ้งเรื่อง เพื่อส่งไปให้หน่วยงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม เพื่อทราบและดำเนินการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งแล้วบันทึกรายละเอียดรายงานผลการแก้ไขเพื่อแจ้งให้ประชาชน/ผู้รับบริการทราบต่อไป 3.การจัดการเรืองที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการที่ปรากฎในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินการแก้ไข และรายงานผลอย่างมีคุณภาพ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ข้อมูลที่ใช้วัดผล เรื่องที่ได้รับแจ้งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2562 เกณฑ์การให้คะแนน ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง (20 คะแนน) ส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและการรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (80 คะแนน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.บันทึกรายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2.แบบรายงานรหัส CPL_R003 รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ 3.แบบรายงานรหัส CPL_R001 รายงานเรื่องคงค้างหน่วยงานดำเนินการ 4.แบบรายงานรหัส CPL_R005 รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ แยกตามประเภทเรื่องร้องทุกข์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด